ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM VE VLÍNĚVSI

Vlastnosti a různost sídelních areálů prehistorického osídlení patří mezi důležité a dlouhodobě řešené otázky studia pravěku. Jejich výpověď pro jednotlivé epochy je závislá nejenom na různém stupni čitelnosti celého spektra stop po soudobých lidských aktivitách, ale též na možnostech a úrovni dochování vlastních archeologických pramenů, které pro starší období tvoří téměř jediný zdroj informací. Příležitost archeologicky dokumentovat rozsáhlejší dostatečně neporušené ucelené sídelní jednotky tak poskytuje prostor pro vytváření daleko kompaktnějších představ o pravěké realitě včetně otázek řešených na interpretační úrovni o sociálních a ekonomických aspektech fungování společnosti.
Projekt výzkumu pravěkého osídlení v blízkosti obce Vlíněvsi, okr. Mělník, osmým rokem dokumentuje pravěké sídelní struktury na ploše více jak 40 ha souvislé plochy. Výzkumem zde byla zachycena různá intenzita opakovaného využívání prostoru s časovým zařazením od období pozdního eneolitu až do doby stěhování národů.
Do současné doby zkoumaný areál poskytl nezastupitelný zdroj informací z mladšího období starší doby bronzové. Na lokalitě byly dokumentovány různé druhy sídlištních objektů včetně odpadních areálů. Zároveň se podařilo zachytit i množství hrobových celků, které se seskupovaly do několika skupinových pohřebišť. Lokalita tak poskytuje jednu z možných variant organizace sídelního prostoru ve vztahu k pohřebním areálům. Detailní vyhodnocení nálezových situací a archeologického materiálu umožňuje lepší pochopení vzájemné podmíněnosti přítomnosti dokladů různých druhů činností v lokalitě a díky svému chronologickému postavení výrazně obohacuje dosavadní znalosti o starší době bronzové.
Dalším výrazně zastoupeným obdobím v lokalitě je konec starší a průběh mladší doby železné. Z tohoto časového horizontu se zde podařilo dokumentovat množství pravděpodobně obytných a výrobních objektů společně s částí hrazeného areálu.
Srovnáním analogií s jinými lokalitami v rámci střední Evropy se díky výzkumu tohoto místa rozšiřuje vhled do organizace sídelního prostoru a sídelních forem uvedeného období. Vyhodnocení získaného materiálu též otvírá další otázky spojené s ekonomikou soudobých sídlišť.

Kontakt
Mgr. Petr Limburský
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
tel.: 257 014 347, e-mail: limbursky@arup.cas.cz

 

Informace o tomto i dalších zajímavých projektech získáte na stránkách Odboru mediální komunikace AV ČR.