Jedná se o rukopis latinské bible z doby kolem roku 1430, kterou později, od poloviny 16. století, vlastnil Sixt z Ottersdorfu, vzdělaný kališník, který je znám jako autor Historie oněch dvou nepokojných let v Čechách 1546 a 1547, jež pojednává o stavovském povstání.
Bible, vyzdobená krásnými iniciálkami a iluminacemi, není úplná, chybí začátek a zejména konec. Na výzdobě, sestávající z více než 80 figurálních iniciál vysoké výtvarné úrovně, se podílel také Mistr Mandevillova cestopisu, který vytvořil velkolepé postavy sedících starozákonních proroků, Aggea a Zachariáše. Pokročilé zalamované záhyby na rouchu prvého z nich nasvědčují tomu, že jde o nejmladší zachované dílo z ruky tohoto mistra. Ten byl autorem i velkých iniciál, jejichž vnitřní pole pokrývají technicky bezvadně zpracované pestré tapety nebo zlaté folie puncované rozetkami. Akantové výplně dříků iniciál se vyznačují dynamickým duktem linií a iluzivně plastickým provedením. Základem bohatého vegetativního ornamentu na bordurách jsou vertikální žerdě občas přerušované zlatými kapkami. Z žerdí vyrůstají pružné úponky obrostlé špičatými nebo tupě laločnatými listy a zakončené naturalistickými květy orlíčku, karafiátu, plané růže nebo šišticovými květy s bičíkovými výběhy. Někdy se zde objevují hlavy draků s hrozivě rozevřenými tlamami. Na kávově hnědém vnitřním poli jedné z iniciál jsou zlatem namalovány stylizované volavky připomínající vyšívaný vzor stanu Václava IV. na ilustraci v göttingenském exempláři rukopisu Bellifortis. To se zdá nasvědčovat identifikaci Mistra Mandevillova rukopisu s královským malířem Kuncem, který zemřel mezi léty 1429–1433 v Praze. Menší malované iniciály uvádějící předmluvy jednotlivých biblických knih jsou jednodušší a odpovídají ornamentice druhého iluminátora bible Zikmunda z Domažlic, který snad pokryl tapetovým pozadím i některé ilustrace Mandevillova cestopisu.

Autor textu: Zdeněk Uhlíř, Oddělení rukopisů a starých tisků NK ČR