Innocentius III.: Sermones

Pergamenový rukopis, který vznikl v 1. polovině 13. století v jižním Německu, obsahuje kázání papeže Inocence III. (1161–1216, vlastním jménem Lotharius Segni). Tento papež vstoupil do dějin jednak svou právnickou a pastorační činností, jednak uskutečnil úspěšnou čtvrtou křížovou výpravu (1202–1204). Za jeho pontifikátu se uskutečnil důležitý IV. lateránský koncil, který nově vymezil katolickou věrouku. Známý je jeho závěr o proměňování chleba v tělo Kristovo při mši.
Zajímavé je, že papež Inocenc III. je v tomto rukopise zpodoben. Je to jedno z nejstarším zpodobení jeho osoby vůbec. Celostránkové miniatury, zařazené na začátku kodexu, zpodobují následující náměty: Kristus se sv. Petrem a Janem Evangelistou, Marie s Ježíškem a sv. Kateřinou a sv. Maří Magdalénou, Jan Křtitel se Zachariášem a Alžbětou, papež Inocenc III. předává knihu kázání opatu Arnoldovi z Citeaux. Dílo, které je v kodexu obsaženo, bylo vydáno ve známé edici 19. století Patrologia Latina. Náš rukopis ovšem obsahuje také kázání v této edici nevydaná. Rukopis, psaný raně gotickou minuskulou, patřil premonstrátskému klášteru ve Weißenau (Švábsko). Odtud se postupem času dostal do pražské lobkowiczké knihovny, jež byla zakoupena pro dnešní Národní knihovnu České republiky československým státem ve třicátých letech 20. století. Vazba ze světle hnědé kůže, zdobená tlačeným dekorem, již lze datovat do přelomu 15. a 16. století, je charakteristická pro rukopisy kláštera ve Weißenau.

Autor textu: PhDr. Zdeněk Uhlíř, Oddělení rukopisů a starých tisků NK ČR