Praha, 1569-1572, pergamen, 590 x 370 mm, 462 ff (sign. XVII.A.3)


Graduály, tedy knihy mešních chórových zpěvů  v podobě rukopisných svazků značných rozměrů, bohatě zdobených ilustracemi, vznikaly u nás ve druhé polovině 16. století na objednávku utrakvistických bratrstev literátů a odpovídaly jejich zálibě  v pěstování pospolitého zpěvu  na kůru městského kostela. V českém prostředí se dochoval  rozsáhlý soubor těchto graduálů, které mají mnohé shodné rysy: texty zpěvů jsou ve velké většině psány česky na pergamenu velkých rozměrů a výpravné ilustrace vycházejí z tradic domácí měšťanské malby období pozdní renesance a manýrismu. Staly se tak  typicky českým fenoménem, který pramení ze složité konfesijní, správní i politické situace v zemi, obzvláště ve vztahu mezi panovníkem a městy. Vzhledem k oblibě obdobných mešních knih působily v Praze té doby  celé písařské a malířské dílny na ně specializované. V takových nakladatelských dílnách  vznikl  rovněž tento  první díl  malostranského graduálu, druhý svazek nebyl nikdy zcela dokončen a je dnes uložen v Muzeu hl. m. Prahy. První díl byl napsán u zdatného písařského nakladatele Jana Kantora,  na výzdobě spolupracovaly  dílny dvou iluminátorů – Matouše Ornyse z Lindperka a Matěje Hutského z Křivoklátu. V ikonografii zaujme především výjev Upálení M. Jana Husa, pravá bordura téže strany symbolizuje vtipnou zkratkou vývoj reformace: Jan Viklef vykřesává jiskru, Jan Hus drží hořící svíčku a Martin Luther planoucí pochodeň (f. 363r). Zatímco v jiných utrakvistických kodexech bývaly zpravidla doklady úcty k Janu Husovi později zničeny, tento graduál se nám dochoval zcela neporušený především díky tomu, že byl  zazděn ve sklepě Malostranské radnice a objeven až r. 1780, několik let poté byl věnován naší knihovně.

Autor textu: PhDr. Zdeněk Uhlíř, Oddělení rukopisů a starých tisků NK ČR