Flandry, třetí čtvrtina 15. století, pergamen,  210 x 160 mm, 265 ff (sign. XXIII.F.198)

Rukopis je krásně iluminovanou modlitební knížkou  a to jejím typem  nazývaným v odborné literatuře „kniha hodinek“. V průběhu každého dne byly podle církevního kalendáře  předepsány  modlitby určené na jednotlivé časové úseky.  Jejich  znění doplněná o úryvky z evangelií, žalmy a  další předepsané  texty  tvořily zpravidla součást breviáře určeného duchovním osobám. V pozdním středověku  získaly především v jazykově francouzské oblasti mezi  bohatými laiky značnou oblibu nákladně vybavené kodexy menších rozměrů, svou vnější formou i obsahem  napodobující kněžské breviáře – knihy hodinek.   Bývaly projevem  jednak osobní zbožnosti, jednak  také  předmětem reprezentace a tomu odpovídala jejich skvostná výzdoba.  Do českého prostředí se dostávaly zpravidla až později  a to především díky šlechtickým sběratelům. Takový byl osud  rovněž tohoto kodexu, který pochází z bývalé pražské  knihovny Lobkowiczů. Bohatě zdobený rukopis obsahuje  na tři desítky překrásných miniatur s výjevy z Nového zákona a ze životů svatých, doplněné  tehdy módními náměty jakými byl i výjev „tance smrti“, přestavující kostlivce tančící kolem svých hrobů (f. 208r). Výzkumu miniatur  tohoto kodexu se věnovala  řada renomovaných historiků umění. Usilovali o  přesnější identifikaci autorů  jednotlivých miniatur, které  nepocházejí z jediné ruky, ale jsou dílem  dvou až tří iluminátorů.  Autorem jejich většiny  je iluminátor, jehož  jméno sice neznáme, ale v literatuře bývá označován jako „Mistr Privilegií Gentu a Flander“  a to  podle  luxusního kodexu vzniklého v polovině 15. století  pro vévodu Filipa Dobrého.   Pět dalších  miniatur je prokazatelně dílem jiného slavného iluminátora, kterého odborníci řadí do „okruhu zlatých úponků“.

Autor textu: PhDr. Zdeněk Uhlíř, Oddělení rukopisů a starých tisků NK ČR