Akademie věd ČR pořádá ve dnech 22.–28. října 2006 MULTIOBOROVÝ SEMINÁŘ projektu Otevřená věda, který se uskuteční v prostorách FEL ČVUT (Technická 2, Praha 6, místnost 209) a ÚOCHB AV ČR (Flemmingovo nám. 2, Praha 6,  zasedací místnost v 1. patře).

Multioborový seminář bude slavnostně zahájen 22. října 2006 v 16 h v místnosti 209 FEL ČVUT (Technická 2, Praha 6).

Projekt Otevřená věda byl schválen v programu JPD 3 (Jednotný programový dokument Cíl 3) regionu NUTS 2 hlavní město Praha. Je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem a rozpočtem hlavního města Prahy. Odstartoval 1. září 2005 a potrvá do 31. srpna 2007.

Hlavním partnerem projektu je Akademie věd ČR, dalšími partnery jsou Přírodovědecká fakulta UK, Fakulta elektrotechnická ČVUT, Česká společnost pro biochemii a molekulární biologii a Krátký film Praha, a. s. Mediálními partnery jsou Český rozhlas 1 – Radiožurnál a Český rozhlas – Leonardo.

Projekt Otevřená věda přispívá ke zkvalitnění vzdělávání učitelů středních škol v přírodovědných a technických oborech formou praktických kurzů a seminářů a podporuje talentované studenty, kterým   umožňuje absolvovat stáže na špičkových vědeckých pracovištích.

Týdenní Multioborový seminář – Podzimní školu 2006 pořádá projekt Otevřená věda ve spolupráci s FEL ČVUT a Českou společností pro biochemii a molekulární biologii v týdnu od 22. do 28. října 2006. Je určen pro učitele gymnázií a středních odborných škol s aprobacemi matematika, fyzika, chemie a biologie. Účastníci mají možnost seznámit se s nejnovějšími poznatky v daných oborech, vyslechnout zajímavé přednášky významných odborníků, a tak si rozšířit své vzdělání. Kromě přednášek tvoří součást kurzu také laboratorní praktika a exkurze na vědecká pracoviště AV ČR či na hvězdárnu Petřín.

Zahájení semináře se zúčastní:
Prof. Ing. Rudolf Zahradník, DrSc. – čestný předseda AV ČR
Prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc. – předseda AV ČR
Prof. Ing. Václav Havlíček, CSc. – rektor ČVUT
Prof. Ing. Jitka Moravcová, CSc. – prorektorka VŠCHT pro vědu a výzkum
Prof. Ing. Kateřina Demnerová, CSc. – vedoucí Ústavu biochemie a mikrobiologie Fakulty potravinářské a biochemické technologie VŠCHT
Ing. Dagmar Dvořáková – hlavní manažer projektu Otevřená věda

V případě zájmu o podrobnější informace můžete kontaktovat:
Ing. Dagmar Dvořákovou, tel.: 606 249 676, e-mail: ddvorakova@kav.cas.cz
Mgr. Andreu Novou, tel: 602 226 558, e-mail: nova@kav.cas.cz
Mgr. Annu Martinkovou, tel. 739 273 211, e-mail: martinkova@kav.cas.cz

nebo navštivte webové stránky www.otevrena-veda.cz a http://teacher.vscht.cz

zdroj: tisková zpráva Akademie věd ČR