Český statistický úřad chce prostřednictvím souhrnné publikace “Statistická ročenka vědy a technologií 2006“, poskytnout jak laické, tak především odborné veřejnosti komplexní pohled na klíčové oblasti vědy a technologií v posledních deseti letech (1995-2004) v České republice a její srovnání se světem s pomocí nejnovějších mezinárodně dostupných a srovnatelných statistických čísel.
Publikace se soustředila přednostně na kvantifikaci jednotlivých oblastí mající vztah k vědecko-technologickému rozvoji v České republice v posledních deseti letech. Navíc byly tyto statistické údaje za ČR doplněny o mezinárodní srovnání.

Ve formě přehledných tabulek a grafů je možno najít odpověď nejen na následující otázky:
• Jaká byla hodnota celkových investic do jednotlivých oblastí vědy, technologií a znalostí? Jaká byla výše a míra celkových výdajů na výzkum a vývoj v České republice a ve světě? Jak se na celkových výdajích na výzkum a vývoj podílely veřejné zdroje a jak soukromé a zahraniční zdroje? Kam a v jaké hodnotě směřují finanční prostředky určené na výzkum a vývoj ze státního rozpočtu? V kterém sektoru se spotřebuje většina finančních prostředků určených na výzkum a vývoj: v podnikatelském, vládním nebo v sektoru vysokých škol? Jaké byly náklady na inovace v českých firmách? Jaký je podíl výdajů na terciární vzdělávání na HDP u nás a ve světě? Jaké hodnoty dosáhly investice v odvětvích produkujících
nebo používajících špičkové technologie a jaký je stav přímých zahraničních investic v těchto odvětvích?

• Kolik je ve společnosti kvalifikovaných lidských zdrojů v oblasti vědy a technologií a jaká je jejich struktura? Kolik osob působí ve výzkumu a vývoji u nás a ve světě? Kolik je u nás a ve světě výzkumných pracovníků a jaká je jejich struktura podle pohlaví a sektorů jejich zaměstnání? Jaký je podíl populace s ukončeným terciárním vzděláním a jaká je struktura této populace podle věku, pohlaví a ekonomického statutu? Kolik osob dosáhlo tohoto vzdělání ve vědeckých a technických studijních oborech? Kolik osob pracuje ve vědeckých a technických zaměstnáních? Kolik je u nás studentů a absolventů terciárního vzdělávání v přírodních a technických studijních oborech a jaká je jejich struktura? Kolik u nás pracuje lidí v odvětví služeb s vysokou náročností?

• Jaké jsou výsledky procesů v oblasti vědy a technologií? Jaký je počet nově vydaných vědeckých odborných publikací u nás a ve světě a jak často jsou citovány? Jaký je podíl inovujících firem u nás a ve světě a jaké jsou výsledky těchto inovací? Kolik českých subjektů podalo přihlášku vynálezu nebo jim byl udělen patent u nás a kolik v zahraničí? Jaký je vývoj hlavních ekonomických ukazatelů (počet zaměstnanců, tržby, přidaná hodnota, vývoz a dovoz) u ekonomických subjektů podnikatelského sektoru s vysokou technologickou náročností (high-tech sektor)?

• Jaké je postavení vědy a špičkových technologií v dnešní globální ekonomii? Jaké je postavení firem pod zahraniční kontrolou ve výzkumu a vývoji v České republice a ve světě? Jaký je vývoj hlavních ekonomických ukazatelů (počet zaměstnanců, tržby, přidaná hodnota, vývoz a dovoz) u ekonomických subjektů podnikatelského sektoru s vysokou technologickou náročností pod zahraniční kontrolou? Jaká je hodnota vývozu a dovozu high-tech produktů v posledních deseti letech? Jak je to s mobilitou kvalifikovaných lidských zdrojů u nás a ve světě?

• A nakonec: jaký je vliv vědy a technologií na celkovou ekonomickou konkurenceschopnost? Jaké je pořadí naší země v žebříčku tzv. technologické globální konkurenceschopnosti a jak jsou na tom ostatní země? Jak si stojí Česká republika v hlavních makroekonomických ukazatelích (HDP na obyvatele, produktivita práce aj.) v porovnání se světem?

zdroj: Český statistický úřad