Kurz je určený především doktorandům, jejichž školitelé pracují v ústavech AV ČR; podle možností a zájmu je přístupný i doktorandům z vysokých škol, jejichž školitelé nejsou zaměstnanci AV ČR. Jelikož se jedná o obecný kurz, jehož náplň nebude zabíhat do specifik daného vědního oboru,  posluchači nebudou rozděleni do skupin podle své specializace.

Kurz základů vědecké práce v AV ČR je realizován jako týdenní kurz od 9.00 - 16.30 hod. v budově Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, v zasedací místnosti 205, 2. patro, pro 25-30 doktorandů. Kurz je nepovinný a je přístupný pro doktorandy zdarma, na základě vyplněné přihlášky.

OBSAHOVÁ NÁPLŇ KURZU A PŘEDNÁŠEJÍCÍ

 • Úvod do metodologie vědy
  doc. RNDr. Jiří Fiala, CSc., Fakulta humanitních studií, Západočeská univerzita.
 • Etika vědecké práce
  prof. Ing. Pavel Kratochvíl, DrSc., Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
 • Základy bioetiky
  prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
 • Obecné zásady vědeckého sdělení, typy prezentace, přednáška, poster, technika prezentace, technika psaní, praktická cvičení
  RNDr. Zdeněk Šesták, DrSc., Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
 • Psané dokumenty, standardní, popularizační články, knihy, praktická cvičení
  PhDr. Světla Čmejrková, DrSc., Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
 • Publikování v časopise z hlediska editorské praxe
  Ing. Pavol Pavlo, CSc., Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.
 • Základy rétoriky a technika mluveného projevu
  doc. PhDr. Jiřina Hůrková, CSc., Divadelní fakulta AMU
 • Psaní a hodnocení vědecké práce, základy scientometrie
  MUDr. Josef Zicha, DrSc., Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
 • Duševní vlastnictví a jeho komercializace
  RNDr. Kateřina Auerová, INVENTIA s.r.o.
 • Financování výzkumu, grantový systém v EU
  RNDr. Vladimír Albrecht, CSc., Technologické centrum AV ČR, v. v. i.
 • Grantový systém, typy grantu
  RNDr. Eva Juláková, CSc., Grantová agentura ČR
 • Technika prezentace, využití počítače, dataprojekce
  RNDr. Ivan Janda, CSc., Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
 • Informační technologie, internet
  Ing. Miroslav Indra, CSc., Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
 • Moderní informační zdroje pro výzkum
  PhDr. Ivana Kadlecová, Knihovna AV ČR, v. v. i.
 • Jak optimálně využít statistiky při zpracování dat
  RNDr. Věra Lánská, CSc., IKEM Praha
 • Angličtina ve vědecké práci, nejčastější chyby
  Dr. Richard Haas, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
 • Rozbor a zhodnocení vybraných článků, rozbor a zhodnocení vybrané přednášky a posteru
  PhDr. Světla Čmejrková, DrSc., Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
  RNDr. Zdeněk Šesták, DrSc., Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.

PODZIMNÍ TERMÍNY KURZU ZÁKLADŮ VĚDECKÉ PRÁCE V ROCE 2007


Praha

29. 10. - 2. 11. Tento termín je určen pro doktorandy, jejichž školitelé působí na vědeckých pracovištích AV ČR v Krči. Přednášky budou probíhat v posluchárně Lb krčského areálu.

26. 11. - 30. 11.

Listopadový kurz je obsazen. Volná místa v říjnovém kurzu.

Brno

12. 11. - 16. 11.

TERMÍNY KURZU ZÁKLADŮ VĚDECKÉ PRÁCE NA ROK 2008


Praha

21. 1. - 25. 1. 08

25. 2. - 29. 2. 08

31. 3. - 4. 4. 08

16. 6. - 20. 6. 08

6. 10. - 10. 10. 08


Brno

12. 5. - 16. 5. 08

24. 11. - 28. 11. 08


V případě zájmu o kurz je nutné zaslat řádně vyplněnou přihlášku poštou na sekretariát RSVŠ AV ČR na adresu Ing. Alice Stará, Kancelář AV ČR, sekretariát Rady pro spolupráci s vysokými školami a přípravu vědeckých pracovníků AV ČR, Národní 3, 117 20, Praha 1, nebo faxem na číslo 221 403 512. Nedílnou součástí přihlášky je souhlas školitele s účastí doktoranda v kurzu.

Podrobný program kurzu s přihláškou a dalšími informacemi najdete na stránce Akademie věd ČR:  http://www.cas.cz/ostatni.php?m=5&ID=5-02-00-00  


Kontaktní osoba Praha: Ing. Alice Stará
                                          stara@kav.cas.cz
                                          tel.: 221 403 273


Kontaktní osoba Brno: Ing. Irena Navrátilová
                                        navratilova@brno.avcr.cz                          

                                        tel.: 542 212 563

Kurz pořádaný v Brně se koná na adrese:
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.
Královopolská 147
612 64 Brno