FEMCIT - gender a občanství v multikulturní Evropě

V  mezinárodním projektu FEMCIT, který řeší výzkumné oddělení Gender & sociologie Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i., a jehož řešení se účastní další výzkumnice a výzkumníci z celkem 14 evropských výzkumných institucí, se zkoumá měnící se pojetí, formy a praxe občanství v multikulturním prostoru severní, západní, jižní a východní Evropy. Důraz se klade na analýzu vlivu požadavků a aktivit občanských skupin orientovaných na problematiku genderové rovnosti a etnických i národnostních minorit na redefinice a uplatňování občanství v jednotlivých zemích v průběhu posledních padesáti let. Cílem výzkumného projektu je porozumět tomu, jakým způsobem reflektují pojetí a praxe občanství genderové, etnické a národnostní vztahy a jak se tato pojetí a praxe promítají do formulací a implementací sociálních politik.

Kontakt:
Mgr. Hana Hašková,  Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.
tel.: 222 220 924, 221 183 352, e-mail: Hana.Haskova@soc.cas.cz

Bližší informace o projektu: http://www.femcit.org/
http://www.soc.cas.cz/departments/cz/4/42/Gender-sociologie.html

 

MLADÉ TALENTKY - volné pokračování projektu Žena měsíce

Projekt Mladé talentky Národního kontaktního centra - Ženy a věda (NKC-ŽV) výzkumného oddělení Gender & sociologie Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i., představuje mladé začínající vědkyně a navazuje na již uzavřený projekt Žena měsíce. Cílem projektu Mladé talentky je ukázat zkušenosti začínajících vědkyň na začátku jejich vědecké práce, ptát se jich na zahraniční zkušenosti i plány do budoucna. Aktuálním tématem je pro ně možnost zakládání rodiny a skloubení osobního života a vědecké kariéry.

V průběhu projektu se na webových stránkách http://www.zenyaveda.cz představilo 17 mladých, talentovaných badatelek, které stojí na začátku své vědecké dráhy. Cílem bylo seznámit návštěvníky a návštěvnice webových stránek s prací a talentem těchto mladých žen. V rozhovorech se jasně objevuje zaujetí mladých žen pro daný vědní obor i chuť a síla k budování vědecké kariéry. Zároveň je zřetelná obava z konfrontace vědeckých aspirací a osobních cílů každé z nich.

V roce 2007 projekt završilo vydání publikace výběru rozhovorů s mladými úspěšnými vědkyněmi Dámský gambit: zahájení vědecké dráhy v ediční řadě s předchozí publikací Vlastní pokoj: 10 pohledů. Obě publikace jsou v českém i anglickém jazyce a jsou ke stažení z webových stránek či zaslání  zdarma.

Kontakt:
Mgr. Marcela Linková, oddělení Gender & sociologie Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i.
tel.:222 222 322, e-mail: marcela@zenyaveda.cz; nfo@zenyaveda.cz

Kniha je ke stažení na adrese: http://www.cec-wys.org/docs/Gambit_together.pdf nebo zdarma k zaslání na adrese: prodej@soc.cas.cz

Více informací o projektu: http://www.zenyaveda.cz/,
http://www.soc.cas.cz/departments/cz/4/42/Gender-sociologie.html

 

PARTNER - Partnerství a participace v místní veřejné správě: význam, praxe, příslib

V souvislosti s reformou veřejné správy se významná část rozhodování o veřejných záležitostech přesunula blíže k místní veřejné správě a dalším veřejně činným aktérům. Přemístění kompetencí z centra přiblížilo místní  samosprávu občanům a posílilo tak její legitimitu. Na druhé straně  však obce  často nemají dostatečné ekonomické, organizační a lidské zdroje, které by jim dovolily uskutečňovat náročnější projekty v lokalitě.

Místní veřejná správa je proto vyzývána a povzbuzována, aby se otevřela spolupráci, participaci a partnerství s dalšími aktéry lokálního rozvoje, jakými jsou organizace neziskového a soukromého sektoru, ale také široká veřejnost. Spolupráce, participace a partnerství těchto aktérů jsou principy, od jejichž uplatnění se očekává demokratické řešení lokálních problémů a efektivnější výkon veřejné správy.

Hlavním cílem projektu PARTNER výzkumného oddělení Lokální a regionální studia Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i., je přinést poznatky o tom, jak jednotliví aktéři rozumí pojmům participace a partnerství, v jakém rozsahu je uplatnění těchto principů umožňováno, jak se občané účastní na rozhodování a veřejném životě obce a jaké struktury partnerství se mezi jednotlivými aktéry vytvářejí. Řešení projektu je rozvrženo na období  7/2006 -  12/2011. V rámci tohoto projektu připravil  tým pracovníků publikaci s názvem Participace a partnerství v místní veřejné správě. Publikaci otevírá kapitola o právní regulaci institucionalizovaných forem spolupráce, partnerství a participace na lokální úrovni.

Kontakt:
Mgr. et  Mgr. Daniel Čermák, Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.
tel.: 222 220 728, e-mail: daniel.cermak@soc.cas.cz

Více informací o oddělení Lokální a regionální studia Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i.:
http://www.soc.cas.cz/departments/cz/4/46/Lokalni-a-regionalni-studia.html

 

REGIONÁLNÍ NEROVNOSTI V DOSTUPNOSTI BYDLENÍ A JEJICH SOCIOEKONOMICKÉ DŮSLEDKY

Projekt oddělení Ekonomická sociologie Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i.,  mapuje nerovnosti mezi jednotlivými českými kraji ve finanční a fyzické dostupnosti bydlení. Je známým faktem, že mezi regiony v ČR existují poměrně velké rozdíly v nejrůznějších ukazatelích ekonomického vývoje, sociálních aspektech a dalších oblastech. Doposud však nebyly provedeny důkladnější analýzy nerovností ve finanční a fyzické dostupnosti bydlení.

Cílem projektu je zmapovat a analyzovat výše zmíněné nerovnosti ve finanční a fyzické dostupnosti bydlení i jejich potenciální socioekonomické důsledky. Dosud například nevíme, do jaké míry má vývoj ve finanční a fyzické dostupnosti bydlení vliv na změnu demografického chování mladé generace, prostorovou mobilitu pracovních sil a posilování nebezpečí sociálního vyloučení u domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení. 

Cílem projektu je mimo jiné nalézt nové nástroje bytové a sociální politiky (regulace, veřejné podpory), testovat reálnost jejich zavedení, jejich nákladnost a efekty.

Kontakt:
Ing. Mgr. Martin Lux (hlavní řešitel) - Martin.Lux@soc.cas.cz
Ing. Petr Sunega (člen řešitelského týmu) - Petr.Sunega@soc.cas.cz

Více informací: http://www.disparity.cz/
http://seb.soc.cas.cz/, http://www.soc.cas.cz/