V lednu 2006 byl na základě spojené iniciativy IUGS, Mezinárodní unie geologických věd, a organizace UNESCO vyhlášen na valném shromáždění OSN rok 2008 jako Mezinárodní rok planety Země. Tato iniciativa je svým rozsahem zcela mimořádná pro oblast věd o Zemi. Cílem této iniciativy je připomenout a přiblížit opomíjený význam geověd pro celosvětový udržitelný rozvoj, omezení přírodních rizik, racionalizaci výstavby a optimální využívání přírodních zdrojů.

Cílem Roku Země, jehož podtitulkem je „Geovědy pro společnost“, je především:

 • omezit nebezpečí způsobená přírodními a lidskou činností vyvolanými riziky
 • omezit zdravotní problémy pomocí hlubšího porozumění zdravotních souvislostí geovědních disciplín
 • objevit nové přírodní zdroje a nabídnou je k využití udržitelným způsobem
 • budovat bezpečnější konstrukce a rozšiřovat urbanizované oblasti s využitím  podzemního prostředí
 • určit přirozené příčiny klimatických změn
 • vyhledávat hluboké a špatně přístupné zdroje podzemních vod
 • zdokonalit porozumění vývoje života
 • pozvednout zájem společnosti o vědy o Zemi všeobecně
 • motivovat mladé lidi k vysokoškolskému studiu geologických věd

V pondělí 11.2.2008 proběhne v Akademii věd ČR tisková konference ke Slavnostnímu zahájení Roku Země 2008, spojená s vernisáží výstavy „Planeta Země mocná a zranitelná“.

Více informací naleznete na stránkách Mezinárodního roku planety Země.

AKTUALIZACE: příspěvky, pronesené na tiskové konferenci ve formátu .pdf a fotografie z konference najdete na stránkách Odboru mediální komunikace AV ČR

Seznam přednesených příspěvků:

 • Mezinárodní rok planety Země 2008   
  Mgr. Veronika Štědrá, Ph.D., Česká geologická služba
 • Planeta Země a vývoj života  
  RNDr. Radek Mikuláš, CSc., Geologický ústav AV ČR, v. v. i.¨
 • Geovědní obory v praxi
  doc. Ing. Iva Ritschelová, CSc., rektorka UJEP Ústí nad Labem
 • Přírodní katastrofy v globálním světě
  RNDr. Jan Zedník, Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

zdroj: webové stránky Mezinárodního roku planety Země, Rada pro popularizaci vědy AV ČR