PARAMETRIZACE PRÁVNÍHO ŘÁDU

V posledních letech prochází právní řád ČR historicky zcela výjimečným obdobím. Problémy spojené s přebujelou legislativou, nárůstem složitosti vzájemných vazeb mezi předpisy, rozpadem klasické terminologie a nekvalitní přípravou právních předpisů jsou všeobecně známy. Projekt Parametrizace právního řádu ČR si klade za cíl vytvořit systém parametrů, které by byly schopny popsat náš právní řád a připravit tím podmínky pro nápravu daného stavu. Jde vlastně o jistou obdobu „statistické ročenky" pro oblast legislativní činnosti. Od roku 2008 budou výsledky pravidelně publikovány v časopise Právník. Právní řád je popsán na základě databází právních předpisů od roku 1918 do dneška.
Na proměnných typu počet předpisů, počet slov, paragrafů, novelizačních bodů, formálních i obsahových struktur, počet odkazů, poznámek atd. se ukazují základní trendy našeho právního řádu. Deskripce byla provedena jak na úrovni vlastností celých právních předpisů, tak na úrovni jejich vnitřních charakteristik. Pomocí soustavy programů je tato deskripce opakovatelná k libovolnému datu. Obvykle se provádí po uzavření daného ročníku hlavních sbírek.
Ačkoliv výsledky nejsou nikterak povzbudivé, podrobná znalost problému je prvním předpokladem adekvátních opatření typu depurace (vyčištění) právního řádu, omezení legislativní honby za novelizacemi prostřednictvím zákona o tvorbě zákonů, úprava jednacích řádů parlamentu a zákona o publikačních sbírkách apod. Právní řád je vysoce komplikovaný systém a jakékoliv zásahy do něj by měly být promyšlené, odůvodněné a kvalitně připravené. Na základě prezentovaných dat lze určit pořadí kroků, které je nutno provést, a současně pravidelně kontrolovat dosažené výsledky. Domníváme se, že seznámení široké veřejnosti se stavem našeho právního řádu může k zlepšení současného stavu výrazně přispět. Proto jsme pro prezentaci zvolili formu srozumitelnou i široké veřejnosti.

Kontakt:

JUDr. František Cvrček, CSc., Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.
tel.: 221 990 711
e-mail: cvrcek@ilaw.cas.cz

Podrobněji: http://www.ilaw.cas.cz/

 

PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST V MEDICÍNĚ

Problematika úpravy civilněprávní odpovědnosti v medicíně je oblastí, ve které dosud nebyl v České republice proveden soustavný výzkum. Existuje řada publikací, jejichž cílem je přehledně shrnout  problematiku právní odpovědnosti v medicíně zejména pro pracovníky ve zdravotnictví. Odbornými pracovníky v oblasti právní vědy v ČR je oblast medicínské právo opomíjeno, popřípadě je pozornost věnována pouze trestněprávním aspektům medicínského práva. Současný stav výzkumu v oblasti medicínského práva s  ohledem na jeho evropský a světový vývoj je zcela nedostatečný a vzhledem k významu, který je mu přikládán ve světovém měřítku, je nezbytné věnovat medicínskému právu pozornost i v ČR.
V ostatních zemích EU a USA se výzkum v této oblasti těší velké pozornosti a značně ovlivňuje právní praxi. I vzhledem k nedostatku výzkumu v této oblasti je právní úprava  právní odpovědnosti v medicíně jak na poli civilního, tak trestního práva a rovněž náhrady škody na zdraví v ČR nedokonalá a nedostatečná a tyto nedostatky se promítají i do právní praxe, kde způsobují nejistotu u zdravotnických pracovníků a poškozených a nejednotnost v rozhodování soudů.
Již v roce 1901 skotský soudce během svého projevu řekl: „Tato žaloba má zvláštní charakter. Je to žaloba na náhradu škody způsobené pacientovi lékařem. Přes svoji dlouhou zkušenost si nemohu vzpomenout, že bych se kdy setkal s něčím obdobným." (Rozhodnutí Farquhar v. Murray 3F, 859, 862.)  Tento citát naznačuje, jak výrazně se situace v posledním století změnila. V současné době jsou spory mezi pacienty a zdravotnickými pracovníky v USA naprosto běžnou záležitostí a rovněž v Evropě byl v posledních desetiletích zaznamenán vzrůstající trend. Současně s tím v Evropě vzniká řada odborných publikací, časopisů a organizací, které se problematikou právní odpovědnosti v medicíně zabývají.
Předností tohoto projektu je skutečnost, že výzkum s tímto zaměřením nebyl dosud v České republice prováděn, jak v právní praxi, tak na poli teoretického zkoumání. Předpokládaným cílem tohoto výzkumu je na základě analýzy vnitrostátní úpravy a následné komparace této úpravy s úpravou v dalších vybraných zemích EU předložení cenných poznatků, které lze využít nejen pro formulování nových teoretických pohledů na samotnou úpravu právní odpovědnosti v medicíně na poli civilního práva (což je důležité i vzhledem k přípravným pracím na rekodifikaci občanského a trestního práva), ale i k následnému využití výsledků výzkumu v praxi, kde přesnější pochopení problematiky právní odpovědnosti v medicíně může vést k zefektivnění a zkvalitnění práce jak legislativců, tak soudců v rámci medicínskoprávních sporů.

Kontakt:
JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.
tel.: 221 990 781
e-mail: dolezal@ilaw.cas.cz

Podrobněji: http://www.ilaw.cas.cz/

 

SPORTOVNÍ PRÁVO

Problematika sportovního práva, resp. působení práva ve sportu je oblastí, která je v České republice spíše na okraji zájmu odborné veřejnosti i přesto, že se sportu věnuje čím dál větší okruh lidí. V České republice chybí soustavný výzkum v této oblasti a současně chybí kooperace mezi odborníky, kteří se této problematice věnují. Existuje několik publikací, jejichž cílem je přehledně shrnout problematiku sportovního práva.
Projekt sportovního práva se zaměřuje na problematiku, do jaké míry právo zasahuje do pravidel sportovních asociací a kdy akceptuje určitou podmíněnou autonomii sportovního sektoru. Evropský soudní dvůr v případě Bosman nejen odsoudil pravidla fotbalu o cizineckých kvótách a pravidla vyžadující poplatek při přestupu hráčů mezi členskými státy EU po vypršení smlouvy, ale také do budoucna uznal specifika sportu, ke kterým je třeba přihlížet, tedy nepovažoval sport za kterékoliv jiné průmyslové odvětví. V důsledku členství ČR v EU je tedy pozornost věnována evropskému právu (volný pohyb osob, hospodářská soutěž). Projekt se ale také zaměřuje na studium judikatury Arbitrážního soudu pro sport, který bývá považován za Nejvyšší soud světového sportu, jenž řeší mj. odvolání sportovců při sporech se sportovními asociacemi. Dalším aktuálním tématem, kterým se projekt zabývá, je také otázka odpovědností za úrazy při sportu, tj. odpovědnost občanskoprávní a trestní, a to nejen sportovců, ale i zaměstnavatelů, trenérů atd. Projekt současně čerpá ze zahraničních úprav či judikátů a vytváří tak inspiraci pro české právní prostředí sportu v České republice.
Cílem projektu je umožnit též bližší spolupráci mezi odborníky, kteří se problematikou sportovního práva zabývají, a stát se zavedenou platformou pro pořádání setkání na dané téma. Výstupem z tohoto projektu by měla být souborná publikace příspěvků z plánovaných setkání nebo vytvoření internetových stránek, které budou poskytovat ucelené informace z tohoto právního odvětví (a to včetně judikatury).
První  workshop sportovního práva se uskuteční na půdě Ústavu státu a práva AV ČR ve dnech 14.-15. 3. 2008.

Kontakt:
JUDr. Pavel Hamerník, Ph.D., Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.
tel.: 221 990 765, e-mail: hamerník@ilaw.cas.cz
JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.
tel.: 221 990 781, e-mail: dolezal@ilaw.cas.cz

Podrobněji: http://www.ilaw.cas.cz/