VYUŽITÍ ELEKTRICKÝCH VÝBOJŮ V EKOLOGII A MEDICÍNĚ

Nerovnovážné plazma generované impulsními elektrickými výboji vyvolává v plynech a kapalinách řadu procesů potenciálně využitelných v mnoha oblastech lidské činnosti (ekologie, biologie, medicína apod.). Vědci z Ústavu fyziky plazmatu AV ČR se zaměřili na elektrické výboje ve vodě a jejich možné využití k odstranění chemického a biologického znečištění vody. Výzkum zahrnuje vedle studia fyzikálně-chemických procesů vyvolaných výboji a jejich účinků na modelové organické látky a mikroorganismy také vývoj vhodných výbojových komor. Impulsní elektrické výboje jsou generovány v různých elektrodových konfiguracích jednak přímo ve vodě nebo v plynné fázi blízko vodní hladiny, a nebo v obou prostředích současně. Pro generaci mnohokanálových výbojů ve vodě vědci vyvinuli speciální elektrody pokryté porézní keramikou nanesenou metodou plazmového stříkání (viz obrázek). Mezi nejdůležitější chemické procesy vyvolané výboji ve vodě patří tvorba chemicky vysoce aktivních hydroxylových radikálů, ozonu, a peroxidu vodíku. Elektrický výboj doprovází fyzikální jevy: ultrafialové záření, vysokotlaké rázové vlny, silné elektrické pole. V závislosti na typu výboje se tyto procesy v různé míře uplatňují na účinném rozkladu a likvidaci ve vodě nežádoucích organických látek a mikroorganismů (např. bakterií). V návaznosti na předchozí úspěšný výzkum generátorů fokusovaných rázových vln pro neinvazivní odstraňování tělesných konkrementů, zejména ledvinových kamenů, se také studuje využití rázových vln generovaných elektrickými výboji ve vodě k ovlivňování růstu nádorových tkání.

Využití elektrických výbojů v ekologii a medicíně

kontaktní osoba:
Ing. Petr Lukeš, Ph.D.
tel.: 266 053 233
e-mail: lukes@ipp.cas.cz
web
: http://www.ipp.cas.cz/