DOKÁŽE TRH NAPRAVIŤ CHYBNÉ ADMINISTRATÍVNE ROZHODNUTIE?
MASÍVNY DELISTING NA PRAŽSKEJ BURZE CENNÝCH PAPIEROV

Projekt  sleduje rozvíjajúci sa akciove trhy v tranzitívnych ekonomikách, konkrétne v Českej republike. Odhaduje vplyv faktorov, ktoré zohrali rozhodujúcu úlohu pri delistingu t.j. vylúčení akcií z verejného obchodovania na Burze cenných papierov v Prahe v období od roku 1993 do 2004. Na rozdiel od Poľska a Maďarska, bolo z pražskej burzy delistované mimoriadne veľké množstvo akcií. Na základe dát týkajúcich sa listovaných a delistovaných spoločností výzkum ukazuje, že delisting môže byť z veľkej časti vysvetlený faktormi, ktoré boli známe už pred privatizáciou alebo počas nej. Z toho ďalej vyplýva, že ak by boli uvedené faktory zohľadnené pri rozhodovaní o verejnom obchodovaní po privatizácii, bolo by možné predísť masívnemu delistingu. Spoločnosti, ktoré neboli vhodné pre verejné obchodovanie neboli rovnako vhodné ani pre privatizáciu kupónovou metódou.

Další informace:
http://www.cerge-ei.cz/pdf/wp/Wp335.pdf
http://go.worldbank.org/2IEQYONQT0

Kontakt:
Zuzana Fungáčová, Národohospodářský ústav AV ČR - CERGE-EI
tel.: 358 10 831 2334, e-mail: zuzana.fungacova@cerge-ei.cz
Autorka momentálně pracuje ve Finské národní bance

 

TESTOVÁNÍ PŘÍTOMNOSTI CENOVÝCH BUBLIN NA TRHU S NEMOVITOSTMI: METODOLOGIE ZALOŽENA NA PANELOVÝCH DATECH

Cílem projektu je testovat, zda ceny domů odpovídají  očekávanému výnosu z jejich vlastnictví. K tomuto účelu se využívají teprve nedávno vyvinuté testy pro přítomnost jednotkových kořenů a kointegrace v panelových datech. Tyto nové testy jsou robustní vůči závislosti daných proměnných mezi regiony. Používají se data z metropolitních statistických oblastí ve Spojených státech amerických. Ceny domů se měří váženým indexem opakovaných prodejů a tok peněz buď skutečným tržním nájemným nebo jeho odhadem. Výsledky ukazují, že model opravy chyb není adekvátní pro celá časové rozmezí dvou databází projektu. Jinými slovy, existuje cenová bublina. Následně se definuje indikátor cenové bubliny, jež je založený na desetiletých časových periodách, které se překrývají, na poměru cen vůči nájemnému a na testech v panelových datech. Indikátor je v obou databázích zvýšený koncem 80.let, počátkem 90.let a od konce 90.let a koncem roku 2006 klesá, což naznačuje splasknutí cenové bubliny. Závěrem projekt uvádí výsledky tesů Grangerovy kauzality v panelových datech, které dokumentují, že změny v cenách domů jsou užitečné při predikci změn v nájmech a naopak.

Kontakt
Petr Zemčík, Národohospodářský ústav AV ČR - CERGE-EI
tel.: 224 005 154, 737 636 101, e-mail: petr.zemcik@cerge-ei.cz