VZTAHY MEZI KLIMATEM, ANTROPOGENNÍ ČINNOSTÍ A EROZÍ KRAJINY ZAZNAMENANÉ V PŘÍRODNÍCH ARCHÍVECH STRÁŽNICKÉHO POMORAVÍ

Cílem projektu je studium přírodních archivů, jakými jsou povodňové sedimenty řeky Moravy a větrem naváté písky, které se uložily ve Strážnickém Pomoraví v průběhu holocénu a zvláště během posledního tisíciletí. Získaná data umožní detailně rekonstruovat chování řeky Moravy a specifikovat roli přírodních a antropogenních faktorů řídících vodní i větrnou erozi v období pádu Velké Moravy, středověké kolonizace a současného intenzivního zemědělského využívání krajiny. Environmentální záznam zachovaný v  povodňových a eolických sedimentech bude dešifrován pomocí sedimentologických, geofyzikálních, mineralogických a geochemických

metod a pylové analýzy doplněných radiokarbonovým a dendrochronologickým datováním a datováním metodou opticky stimulovaná luminiscence. Výsledky výzkumu budou korelovány s historickými záznamy o využití krajiny a s historicko-klimatologickými údaji o extrémních vichřicích a povodňových událostech. Cílené interdisciplinární studium těchto přírodních archivů, doplněné historickými údaji, umožní rekonstruovat vývoj klimatu ve střední Evropě v posledním tisíciletí a zhodnotit roli člověka jako rozhodujícího činitele při formování krajiny.

Kontakt:
RNDr. Jaroslav Kadlec, Dr., Geologicky ústav AV ČR, v. v. i.
e-mail: kadlec@gli.cas.cz; tel.: 272 690 115