ÚNOR 1948 V ČESKOSLOVENSKU: NÁSTUP KOMUNISTICKÉ TOTALITY A PROMĚNY SPOLEČNOSTI
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.

Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, v. v. i., Národní archiv, Úřad vlády České republiky a Historický ústav Slovenské akademie věd v Bratislavě pořádají  ve dnech 25. až 27. února 2008 mezinárodní vědeckou konferenci „Únor 1948 v Československu: Nástup komunistické totality a proměny společnosti" , která se uskuteční v Lichtenštejnském paláci v Praze. Záštitu nad konferencí přijal premiér vlády České republiky pan Mirek Topolánek.

Konference je součástí společného projektu tří ústavů sekce historických věd AV ČR: Historického ústavu AV ČR, v. v. i., Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i., a Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. Projekt nese název „České křižovatky evropských dějin" a bude se realizovat v průběhu roku 2008 prostřednictvím cyklu tématických konferencí a dalších doprovodných akcí. Cílem projektu je objasnit klíčové mezníky českých a slovenských dějin ve 20. století, jež měly stěžejní význam pro osudy demokracie a státnosti ve střední Evropě. Řešitelé jsou přesvědčeni, že jeho realizace bude mít pozitivní význam pro prezentaci České republiky v mezinárodním kontextu.

Připravovaná konference Únor 1948 v Československu: Nástup komunistické totality a proměny společnosti" chce poskytnout prostor pro prezentaci nových poznatků a také otevřené debatě o všech otázkách, které jsou nepochybně s tímto stále tragickým a pro mnohé bolestným tématem spojeny. Konference se pokusí navázat na mezinárodní setkání vědců a zainteresované veřejnosti, které Ústav pro soudobé dějiny AV ČR pořádal ve spolupráci s řadou významných zahraničních i domácích partnerských institucí u příležitosti 50. výročí únorového komunistického převratu v Praze v roce 1998. Tehdy byly hlavním tématem předpoklady a bezprostřední důsledky února 1948 doma i ve světě. Konference připravovaná na únor 2008 se však zaměří především na dlouhodobé dopady a proměny ve společnosti a ve státě, které byly způsobeny nástupem komunistické totality v Československu.

Připravovaná konference je tematicky prozatím rozdělena do čtyř okruhů: I. Únor 1948 a jeho bezprostřední důsledky; II. Cesta k represi a perzekuci; III. Protikomunistický odboj a další formy protirežimního odporu a opozice; IV. Společnost po únoru 1948.

Předpokládá se, že tematické okruhy budou projednávány v paralelních sekcích v rámci dvou konferenčních dnů 26.-27. února 2008. K přednesení hlavních referátů budou osloveni stěžejní domácí a zahraniční odborníci a osobnosti v dané oblasti. Koreferáty jednak více přiblíží některá témata, jednak zahrnou další názorové směry či zhodnotí historiografii k tématu. Přednesené příspěvky budou publikovány ve sborníku.

Ve dnech konání konference budou moci účastníci shlédnout výstavu dokumentů k událostem v roce 1948, kterou  připravili pracovníci Národního archivu ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.

Kontakt:
doc. PhDr. Jiří Kocian, CSc., Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.
tel.: 257 286 348; 724 212 866
e-mail: kocian@usd.cas.cz