VYCHOVATELÉ ČESKÉ A MORAVSKÉ ŠLECHTY NA PRAHU NOVOVĚKU (1526-1620)

Projekt se  zaměřuje na výzkum soukromých učitelů a vychovatelů české a moravské šlechty v předbělohorské době. Členové panského i rytířského stavu Království českého a Markrabství moravského navštěvovali sice na počátku novověku již poměrně často různé typy soudobých škol, nicméně vedle toho měli většinou soukromé vychovatele, kteří se výrazným způsobem podíleli na utváření jejich vzdělanostního, kulturního i náboženského obzoru. Zahraniční ani domácí výzkum nevěnoval tomuto jevu dosud prakticky žádnou badatelskou pozornost. Po rešerši v domácích a zahraničních archivech a knihovnách bude vytvořena databáze s údaji o jednotlivých šlechtických vychovatelích (data narození, geografický původ, sociální profil, vyznání, kariéry atd.). Na základě analýzy těchto údajů pak vznikne kolektivní biografie, jež bude mimo jiné obsahovat stručná životopisná hesla jednotlivých z nich. První sondy řešitele ukazují, že půjde minimálně o 200 až 300 osob. Výsledky grantového projektu přispějí nejen k výraznému rozšíření znalostí o konkrétních vychovatelích, ale celistvým uchopením tématu na základě vytvořené databáze podstatně obohatí dosavadní výzkum kulturních, vzdělanostních a sociálních dějin české společnosti v předbělohorské době. Protože se vychovateli české a moravské nobility stávaly i osoby z regionů dnes nepatřících k území českého státu, umožní výsledky předkládaného grantového projektu rozšířit i znalosti o kulturních a intelektuálních vazbách Českého království a Moravského markrabství k těmto oblastem.

Kontakt:
PhDr. Martin Holý, Historický ústav AV ČR, v. v. i.
tel.: 286 882 121, linka 236, e-mail: holy@hiu.cas.cz

 

KOLEKTIVNÍ A INDIVIDUÁLNÍ  MECENÁŠSTVÍ A KULTURA VEŘEJNÉHO DARU V OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI

Autoři projektu chtějí pojmout moderní mecenát, realizovaný v podmínkách  liberálně občanské společnosti, jako fenomén, který nelze ztotožňovat  pouze s jedinou sociální vrstvou (měšťanstvem) a jedním národním hnutím (českým nebo německým), ale spíše ukázat jeho roli v kontextu obecných jevů, které byly pro tuto společnost typické -  rozmach určitého typu  spolkového života, vzrůstající podpora sociální mobility, vznik kritické veřejnosti, systém sebefinancování - a postupně nabývaly stále větší autoritu ve veřejném i politickém povědomí. Projekt uzavře kolektivní monografie domácích a zahraničních odborníků z historických a příbuzných oborů (dějiny umění, sociologie a, kulturní antropologie), která bude usilovat o zařazení mecenátů do kontextu emancipace občansko liberální společnosti především v českých zemích a středoevropském regionu.

Součástí tohoto projektu bude velká mezinárodní konference ve Vile Lanna ve dnech 27. až  29. 5. 2008.

Kontakt:
prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc., Historický ústav AV ČR, v. v. i., Praha
hlavacka@hiu.cas.cz