SPOLEČNOST A ŽENA V KRAMÁŘSKÉ PRODUKCI Z POHLEDU „GENDER"

V roce 2006 byl v Etnologickém ústavu Akademie věd České republiky, v. v. i. zahájen tříletý projekt Grantové agentury Akademie věd České republiky - Společnost a žena v kramářské produkci z pohledu „gender", jehož cílem je prostřednictvím takzvaných „okrajových" a „ženských" témat podat mnohovrstevnatý a různorodý obraz o každodenním životě ženy - o jejích pocitech, problémech, religiozitě, hodnotových principech, ale především o vztazích mezi ženou a mužem či ženou a společností, a to z pohledu české kramářské produkce 18. a 19. století.

Jedním z úkolů, který si vytkl řešitelský tým grantového projektu, je i vytvořit tématicky zaměřenou bibliografii. Vědci sestavili výběrovou bibliografii - Jednolisty. Kramářské tisky. Knížky lidového čtení, která se snaží zachytit hlavní vědecké a odborné práce s touto tématikou. Navíc sem byly zařazeny i disertační, rigorózní a kandidátské práce uložené v Etnologickém ústavu Akademie věd České republiky, v. v. i. a v Ústavu evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně. Vedle toho je zde zastoupena i řada populárních článků a zpráv, které při dnešním množství periodik byly podřízeny určitému výběru. Výběrová bibliografie zahrnuje českou etnografickou a folkloristickou produkci a práce z příbuzných oborů, které mají vztah k dané problematice. Je zde k dispozici výběr prací cizích autorů o české kramářské produkci, tak i studie věnované slovenské kramářské produkci, jež je hojně zastoupena v knihovních fondech řady českých, moravských a slezských muzeí.

Kontakt:
PhDr. Markéta HOLUBOVÁ,  PhD., Etnologický ústav AV ČR
tel.: 222 828 603, e-mail: holubova@eu.cas.cz