Experiment, jehož název je zkratkou A Large Ion Collider Experiment, se již od počátku 90. let připravuje v Evropské laboratoři jaderného výzkumu CERN v Ženevě. Postupně se do něj zapojilo více než 1000 vědců z téměř 100 institucí ze 30 zemí světa včetně dvou akademických a jednoho univerzitního pracoviště z ČR.

ALICE se zabývá se studiem vlastností hmoty při teplotách a hustotách, které panovaly ve vesmíru pouhých několik mikrosekund po velkém třesku. Tyto extrémní stavy hmoty lze byť na velmi krátkou dobu a v mnohem menším objemu vytvořit i v laboratorních podmínkách. Je to možné pomocí srážek těžkých jader, které jsou pohybují rychlostmi blízkými rychlosti světla. V současné době probíhá několik takových experimentů na „srážeči relativistických těžkých iontů" RHIC v Brookhavenské Národní Laboratoři v USA nedaleko New Yorku. Tam byl též před 3 lety za účasti českých vědců objeven nový stav hmoty - kvark-gluonová kapalina. Podstatně lepší podmínky pro laboratorní studium horké a husté hmoty budou již zanedlouho mít k dispozici právě účastníci experimentu ALICE v laboratoři CERN. Tam by měl být na podzim tohoto roku spuštěn největší urychlovač na světě - Large Hadron Collider (LHC) umožňující studovat jaderné srážky při energiích třicetkrát větších nežli má doposud rekord držící urychlovač RHIC. Kromě očekávaných nových poznatků o podstatě hmoty nejsou vyloučeny ani překvapivé objevy jakými by bezpochyby byly krátce žijící malé černé díry či jiné nestandardní vlastnosti prostoročasu na velmi malých vzdálenostech.

Pražské setkání, které je poslední podobnou akcí před spuštěním LHC, si klade za cíl na základě nejnovějších teoretických předpovědí, experimentálních výsledků z RHIC a výsledků získaných simulacemi a zkušebním provozem detektoru ALICE doladit poslední detaily fyzikálního programu ALICE.

Webovská stránka konference: http://cquark.fjfi.cvut.cz/~apw/
Webovská stránka experimentu ALICE pro veřejnost: http://aliceinfo.cern.ch/Public/

zdroj: tisková zpráva AV ČR