SLOVNÍK PŘEDSTAVITELŮ STÁTNÍ SPRÁVY NA MORAVĚ V LETECH 1850-1918

Cílem projektu je zpracování biografického slovníku, který by navázal na obdobnou práci Alexandry Špiritové (Slovník představitelů státní správy v Čechách 1850-1918). Slovník se bude skládat ze tří částí. Úvodní studie o státním úřednictvu habsburské monarchie druhé poloviny 19. století by měla poskytnout základní přehled o vývoji a organizaci státní správy, modelech úřednické kariéry, postavení úřednictva ve společnosti, jeho struktuře, služebním i mimoslužebním životě, sociálních a národnostních aspektech, právním rámci, vše s přihlédnutím ke specifikům Moravy. Přehled by měl umožnit okamžitou orientaci ve světě c. k. úřednictva a zasadit informace v biogramech do širších souvislostí.
Vlastní jádro práce bude tvořit biografická část poskytující prosopografické údaje o jednotlivých úřednících (zpravidla se bude jednat o osoby od hodnosti okresního hejtmana výše). Biogram bude obsahovat základní životopisné, vzdělanostní a kariérní údaje, případně další doplňující informace (vyznamenání, mimopracovní aktivity apod.), bude odkazovat na archivní zdroje a literaturu vztahující se ke konkrétní osobě. Přílohová část nabídne seznamy vedoucích úředníků jednotlivých úřadů všech instancí státní správy na Moravě.
Státní úřednictvo zosobňuje jeden ze symbolů františkojosefínské doby, ale na zhodnocení své historické role stále čeká. Na rozdíl od západoevropské historiografie českému prostoru zcela chybí základní monografické studie, o pracích systematického nebo encyklopedického charakteru nemluvě. Biografický slovník by měl přispět k postupnému odkrývání jednoho z pozapomenutých a obcházených témat, předpokládá se jeho využití badateli při řešení otázek spojených s analýzami společnosti na Moravě 19. století, při studiu politických, ekonomických a sociálních elit, socioprofesních vzorů apod.

Kontakt:
Mgr. Aleš Vyskočil, PhD., Historický ústav AV ČR, v. v. i.
tel.: 532 290 510, e-mail: vyskocil@brno.avcr.cz

http://www.hiu.cas.cz/