PŘESNÉ URČENÍ HRANICE JURA/KŘÍDA V TETHYDNÍ (JIŽNÍ) A BOREÁLNÍ (SEVERNÍ) OBLASTI NA ZÁKLADĚ ZÁZNAMU MAGNETICKÉ POLARITY V HORNINĚ PŘED 145 MIL. LETY

Globální hranici mezi jurskými a křídovými horninami (J/K, 145,5 mil. let) nelze spolehlivě určit z důvodu odlišné fauny v tethydní a boreální oblastí. K řešením tohoto problému jsme se rozhodli použít na sobě nezávislých metod, které jsou založené na multidisciplinárním postupu. Podstatou  výzkumu je provést přesnou a detailní korelaci hraničního intervalu jura/křída vybraných profilů v tethydní a boreální oblasti na základě magnetostratigrafických, mikropaleontologických a geochemických dat s vysokým rozlišením.
Na vybraných klíčových lokalitách (Bosso - Itálie; Brodno - Slovensko; Puerto Escaño - Španělsko; poloostrov Nordvik - Rusko) se úspěšně aplikovala magnetostratigrafie s vysokou rozlišovací schopností a provedla se detailní biozonace.
Další nové údaje se získaly měřením na supravodivém rock magnetometru (SRM), typ 755 4K, který byl v Paleomagnetické laboratoři Geologického ústavu AV ČR instalován v loňském roce.
Přesným odvozením a určením polarity magnetického pole Země odpovídající době vzniku horniny vědci definovali jednotlivé magnetozóny i subzóny. Následně provedli první propojení - korelaci obou oblastí.
V současné době se údaje využívají při vyhledávání vhodných izochronních eventů pro návrh globální J/K hranice.
Na výzkumu spolupracuje Geologický ústav AV ČR  s Přírodovědeckou fakultou UK Praha, Ústavem jaderné fyziky AV ČR, Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou Ostrava, univerzitami v Granadě, v Neapoli a s Geologickým ústavem ruské AV v Moskvě.

Kontakt:
Ing. Petr Pruner, DrSc., Geologický ústav AVČR v.v.i.,
tel.: 272 690 115, e-mail: pruner@gli.cas.cz

 

Informace o dalších zajímavých projektech získáte na stránkách Odboru mediální komunikace AV ČR.