Ve středu 28. 5. 2008 převzalo z rukou místopředsedy AV ČR prof. Ing. Jiřího Drahoše, DrSc., diplomy doktora věd jedenáct jeho nových nositelů. O udělení vědeckého titulu „doktor věd" těmto jedenácti vědcům rozhodla na základě výsledků řízení Vědecká rada AV ČR během roku 2007 a začátkem roku 2008.

Slavnostní předávání diplomů, již páté v pořadí, se konalo v budově AV ČR na Národní třídě v Praze 1, v prostorách Knihovny AV ČR za přítomnosti představitelů Akademie věd ČR, zástupců pracovišť, kde noví doktoři působí, členů komisí pro obhajoby a dalších hostů. Diplom vědeckého titulu „doktor věd" výtvarně ztvárnil význačný grafik písma prof. Jan Solpera.

Vědecký titul „doktor věd" (ve zkratce DSc.) uděluje Akademie věd ČR již šestým rokem, od r. 2003, kdy vláda ČR schválila úpravu Stanov AV ČR obsahující též ustanovení o vědeckém titulu. Tento titul je udělován vědeckým osobnostem jako výraz jejich zvláště vysoké vědecké kvalifikace prokázané vytvořením závažných, vědecky originálních prací důležitých pro rozvoj bádání v určitém vědním oboru a charakterizujících vyhraněnou vědeckou osobnost. Vědecký titul uděluje AV ČR na základě rozhodnutí Vědecké rady AV ČR, které je podloženo výsledky náročného řízení. Pravidla udělování vědeckého titulu „doktor věd" jakož i další informace jsou umístěny na webových stránkách AV ČR.

Do 30. 4. 2008 bylo uděleno 46 vědeckých titulů. Následující přehled podává informaci o počtu udělených vědeckých titulů v jednotlivých vědách.

 

vědy

počet titulů

fyzikálně-matematické vědy

18

geofyzikálně-geologické vědy

0

technické vědy

3

chemické vědy

10

molekulárně-biologické a lékařské vědy

5

biologicko-ekologické vědy

3

sociální a humanitní vědy

1

historické vědy

5

vědy filologické

1

 

O vědecký titul projevili zájem nejen pracovníci AV ČR, ale také vědecké osobnosti z vysokých škol a dalších výzkumných institucí a vědecké osobnosti ze zahraničí. Informace o počtu uchazečů uvádí následující přehled:

Z ústavů AV ČR

40

Z VŠ

21

Jiné instituce celkem

5

Moravské zemské muzeum

1

Ústav jaderného výzkumu Řež, a. s.

1

Nejvyšší zastupitelství Brno

1

Nemocnice na Homolce

1

AVM Corp., a. s.

1

Ze zahraničí celkem

5

 

Noví držitelé vědeckého titulu „doktor věd"

prof. RNDr. Radim Bělohlávek, Ph.D., DSc. (nar. 1971)
Profesor Radim Bělohlávek je v odborné komunitě teoretických informatiků respektován zejména pro své významné výsledky v oblasti zobecněných exaktních metod pro práci s nejistými, to znamená vágními, subjektivními nebo jinak nespolehlivými, daty převzatými z reality, která nesou částečnou informaci a je proto žádoucí je analyzovat při řešení aplikačních úloh.
Prof. Bělohrádek obhájil disertační práci Concept lattices and attribute implications from data with fuzzy attributes (Konceptuální svazy a atributové implikace z dat s fuzzy atributy) a získal vědecký titul „doktor fyzikálně-matematických věd“.

prof. RNDr. Karel Bezouška, CSc., DSc. (nar. 1960)
Pan profesor Bezouška patří ve svém oboru mezi přední vědecké osobnosti. Ve své práci se zabývá problematikou molekulárního rozpoznávání cukerných struktur v komunikaci makromolekul a buněk.
Obhájením disertační práce s názvem Vývoj sacharidových konjugátů a dendrimerů vhodných pro použití v nádorových imunoterapiích získal prof. Bezouška vědecký titul „doktor molekulárně biologických a lékařských věd“.

RNDr. Zdeněk Dlouhý, CSc., DSc. (nar. 1932)
Pan doktor Dlouhý je specialistou na přípravu a studium vlastností exotických atomových jader, což jsou jádra s neobvyklým počtem neutronů. Doktor Dlouhý se významně zasloužil o rozvoj této vysoce aktuální problematiky v České republice a navázal plodnou spolupráci s řadou světových laboratoří. Ve svých originálních pracích, mimo jiné, objevil nové magické číslo charakterizující strukturu atomového jádra a přispěl k novému pohledu na jejich význam. Jeho výsledky podstatně přispěly k rozvoji teoretického popisu vlastností jader na hranici částicové stability. V této problematice je světově uznávanou autoritou.
Disertační práce dr. Dlouhého nese název Structure and Properties of Exotic Nuclei using Radioactive Nuclear Beams (Studium struktury a vlastností exotických jader pomocí svazků radioaktivních iontů). Získal vědecký titul „doktor fyzikálně-matematických věd“.

doc. PhDr. Milada Hirschová, CSc., DSc. (nar. 1952)
Paní docentka Hirschová je přední českou odbornicí v oblasti textové syntaxe a především pragmatické lingvistiky. Dokázala originálním způsobem aplikovat na češtinu teorie a terminologické soustavy vypracované převážně v souvislosti s angličtinou. Výsledky svého dlouholetého výzkumu shrnula ve své disertaci.
Obhájením disertační práce Pragmatika v češtině získala doc. Hirschová vědecký titul „doktor filologických věd“.

doc. RNDr. Josef Janyška, CSc., DSc. (nar. 1953)
Pan profesor Janyška se ve své práci věnuje přirozeným a kalibračně přirozeným bandlům a operátorům. Tato problematika patří mezi nejvýznamnější studované oblasti v diferenciální geometrii. Pan profesor Janyška patří k matematikům, kteří ovlivnili vývoj této disciplíny.
Obhájil disertační práci Natural operators and their applications (Přirozené operátory a jejich aplikace) a získal vědecký titul „doktor fyzikálně-matematických věd“.

PhDr. Martin Kuna, CSc., DSc. (nar. 1954)
Nedestruktivní archeologie je souborem technik, metod a teorií, zaměřených na vyhledání a vyhodnocení archeologických pramenů bez provedení destruktivního zásahu do terénu. V rámci archeologie se jedná o originální metodu, která si plně získala pozornost nejen naší, ale i světové odborné veřejnosti. Pan doktor Kuna patří k předním osobnostem české archeologické vědy.
Obhájená disertační práce nese název Nedestruktivní archeologie. Teorie, metody a cíle. Dr. Kuna získal vědecký titul „doktor historických věd“.

doc. RNDr. Josef Málek, CSc., DSc. (nar. 1963)
Pan docent Málek se zabývá parciálními rovnicemi se zaměřením na nestlačitelné tekutiny. Svými výsledky výrazně obohatil oblast matematického modelování proudění nestlačitelných kapalin.
Doc. Málek obhájil disertační práci Mathematical Properties of the Flows of Incompressible Fluids with Pressure and Shear Rate Dependent Viscosities (Matematické vlastnosti proudění nestlačitelných tekutin s vazkostí závislou na tlaku a rychlosti smyku). Získal vědecký titul „doktor fyzikálně-matematických věd“.

doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc. (nar. 1960)
Práce Odzbrojení, prostředek zajištění mezinárodní bezpečnosti je do současnosti dovedenou analýzou odzbrojení a přináší systematické zpracování daného tématu z mezinárodně právního hlediska. Pan docent Ondřej se právním otázkám mezinárodní bezpečnosti věnuje dlouhodobě. Získal vědecký titul „doktor sociálních a humanitních věd“.

PhDr. Milan Salaš, CSc., DSc. (nar. 1957)
Disertační práce Bronzové depoty střední až pozdní doby bronzové na Moravě a ve Slezsku představuje zásadní přínos v rámci archeologické specializace. Svým rozsahem i dosahem přesahuje významně naše domácí hranice. Pan doktor Salaš je vynikajícím specialistou v oboru archeologie doby bronzové a jeho práce stěžejním způsobem reprezentuje naší vědu. Získal vědecký titul „doktor historických věd“.

RNDr. Michal Sobotka, CSc., DSc. (nar. 1954)
Ve své disertační práci Fine Structures in and around Sunspots and Pores (Jemná struktura ve slunečních skvrnách a pórách) prezentuje originální výsledky, které přispěly k poznání jemné struktury slunečních skvrn, pórů a fotosféry aktivních oblastí. Pan doktor Sobotka je významnou a uznávanou osobností v oboru fyziky Slunce. Získal vědecký titul „doktor fyzikálně-matematických věd“.

prof. Ing. Jiří Stráský, CSc., DSc. (nar. 1946)
Práce profesora Stráského shrnuje hlavní zásady řešení mostních konstrukcí a jejich statické a dynamické analýzy. Velmi cenné jsou výsledky modelových měření, zejména dynamických a měření na skutečných mostech. Název disertační práce je Stress ribbon and cable-supported pedestrian bridges (Lávky pro pěší podporované kabely a nebo tvořené předpjatým pásem). Pan profesor Stráský je vyhraněnou vědeckou a odbornou osobností s vysoce profesionálním přístupem a to nejen v oboru mostů pro pěší, ale v celém mostním stavitelství. Získal vědecký titul „doktor technických věd“.

teze disertačních prací všech pracovníků, kterým AV ČR udělila titul "doktor věd" najdete na stránkách Akademie věd ČR

 

Zdroj: tisková zpráva a webové stránky Akademie věd ČR

Plné znění tiskové zprávy AV ČR a podrobnější informace o jednotlivých vědcích najdete v přiložených souborech