Výzkumnými aktivitami se rozumí projekty výzkumu a vývoje a výzkumné záměry. U každé organizační jednotky je uveden počet výzkumných aktivit, kterých se účastnila, výše čerpané podpory ze státního rozpočtu a počet a váha všech hodnocených uznaných výsledků. Některé číselné údaje byly z důvodů lepší přehlednosti zaokrouhleny.

IndexSR organizační jednotky:
je to podíl váhy uznaných výsledků a výdajů ze státního rozpočtu (v mil. Kč) připadajících na organizační jednotku. Vyjadřuje velikost váhy výsledku (tj. počet přidělených bodů výsledku) připadající na 1 milion Kč a vyjadřuje tak míru zhodnocení výdajů ze státního rozpočtu.

Relativní IndexSR organizační jednotky:
jje to podíl IndexuSR organizační jednotky a Indexu SR za organizační jednotky jako celku vyjádřený v %. Vyjadřuje efektivitu výzkumné činnosti organizační jednotky v porovnání s průměrnou efektivitou výzkumné činnosti organizačních jednotek jako celku. Je-li hodnota Relativního IndexuSR > 100, efektivita její výzkumné činnosti je větší, než je průměrná efektivity všech uvedených organizačních jednotek. Je-li hodnota Relativního IndexuSR < 100, efektivita její výzkumné činnosti je menší, než je průměrná efektivita všech uvedených organizačních jednotek.

Poznámka k pojmu "blíže neurčená součást":
v řádku za "blíže neurčenou součást" jsou uvedeny údaje o výzkumných aktivitách a výsledcích v případě, že organizace má v seznamu subjektů evidovaných pro účely CEP, CEZ a RIV uvedenou alespoň jednu organizační jednotku a přitom jako účastník nějakého hodnoceného projektu či hodnoceného výzkumného záměru nebo předkladatel výsledku specifického výzkumu byla uvedena organizace jako celek (bez bližšího určení organizační jednotky) .

Příznak specifického výzkumu:
A = v roce 2006 byla čerpána podpora ze státního rozpočtu na specifický výzkum
N = v roce 2006 nebyla čerpána podpora ze státního rozpočtu na specifický výzkum

Datový zdroj, ze kterého byla tabulka vytvořena:
Tabulka zveřejněná na vyzkum.cz - Hodnocené výzkumné aktivity a jejich výsledky agregované podle institucí a seřazené podle skupin dle právní formy instituce.

Zpracování dat z výchozí tabulky Tabulka_3a:
1. Z výchozí tabulky byly vybrány záznamy o všech organizačních jednotkách spadajícících pod Ministerstvo vnitra.
2. Organizační jednotky byly seřazeny sestupně podle výše čerpané podpory ze státního rozpočtu.
3. Byl vypočítán IndexSR za organizační jednotky jako celek a jeho hodnota byla použita při výpočtu Relativního IndexuSR jednotlivých organizačních jednotek.

      Údaje o  organizační jednotce Údaje o výzkumných aktivitách Hodn. výsledky  
Rel. IndexSR [%] IndexSR Kód Název Počet Přízn. spec. výzk. Výdaje ze státního rozpočtu           [ tis.Kč] Počet Váha
151 74,00 K01 Policie ČR Kriminalistický ústav Praha 6,00 N 40 623 80,00 3006
54 26,61 K13 Generální ředitelství HZS - Institut ochrany obyvatelstva 1,78 N 20 910 97,71 556
34 16,84 K06 Policie ČR - Útvar zvláštních činností SKPV 1,00 N 8 910 2,00 150
3 1,41 K02 Generální ředitelství HZS - Technický ústav požární ochrany 3,00 N 7 710 34,00 11
47 22,77 K12 Policie ČR - Úřad služby kriminální policie a vyšetřování 2,00 N 3 302 3,00 75
503 245,81 K10 Ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR 1,00 N 1 229 36,00 302
12 6,00 K11 Odbor archivní správy a spisové služby 1,00 N 850 6,00 5
0 0,00   (blíže neurčená součást) 0,28 N 398 0,00 0