Výzkumnými aktivitami se rozumí projekty výzkumu a vývoje, výzkumné záměry a specifický výzkum na vysoké škole. U každé organizační jednotky je uveden počet výzkumných aktivit, kterých se účastnila, výše čerpané podpory ze státního rozpočtu a počet a váha všech hodnocených uznaných výsledků. Některé číselné údaje byly z důvodů lepší přehlednosti zaokrouhleny.

IndexSR organizační jednotky:
je to podíl váhy uznaných výsledků a výdajů ze státního rozpočtu (v mil. Kč) připadajících na organizační jednotku. Vyjadřuje velikost váhy výsledku (tj. počet přidělených bodů výsledku) připadající na 1 milion Kč a vyjadřuje tak míru zhodnocení výdajů ze státního rozpočtu.

Relativní IndexSR organizační jednotky:
je to podíl IndexuSR organizační jednotky a Indexu SR vysoké školy jako celku vyjádřený v %. Vyjadřuje efektivitu výzkumné činnosti organizační jednotky v porovnání s průměrnou efektivitou výzkumné činnosti příslušné vysoké školy jako celku. Je-li hodnota Relativního IndexuSR > 100, efektivita její výzkumné činnosti je větší, než je průměrná efektivity celé vysoké školy. Je-li hodnota Relativního IndexuSR < 100, efektivita její výzkumné činnosti je menší, než je průměrná efektivita celé vysoké školy.

Poznámka k pojmu "blíže neurčená součást":
v řádku za "blíže neurčenou součást" jsou uvedeny údaje o výzkumných aktivitách a výsledcích v případě, že vysoká škola má v seznamu subjektů evidovaných pro účely CEP, CEZ a RIV uvedenou alespoň jednu organizační jednotku a přitom jako účastník nějakého hodnoceného projektu či hodnoceného výzkumného záměru nebo předkladatel výsledku specifického výzkumu byla uvedena vysoká škola jako celek (bez bližšího určení organizační jednotky) .

Příznak specifického výzkumu:
A = v roce 2006 byla čerpána podpora ze státního rozpočtu na specifický výzkum
N = v roce 2006 nebyla čerpána podpora ze státního rozpočtu na specifický výzkum

Datový zdroj, ze kterého byla tabulka vytvořena:
Tabulka zveřejněná na vyzkum.cz - Hodnocené výzkumné aktivity a jejich výsledky agregované podle institucí a seřazené podle skupin dle právní formy instituce.

Zpracování dat z výchozí tabulky Tabulka_3a:
1. Z výchozí tabulky byly vybrány záznamy o všech organizačních jednotkách spadajícících pod Masarykovu univerzitu.
2. Organizační jednotky byly seřazeny sestupně podle výše čerpané podpory ze státního rozpočtu.
3. Byl vypočítán IndexSR za Masarykovu univerzitu jako celek a jeho hodnota byla použita při výpočtu Relativního IndexuSR jednotlivých organizačních jednotek.

 

 

 

Údaje o organizační jednotce

Údaje o výzkumných aktivitách

Hodn. výsledky

 

Rel. IndexSR [%]

IndexSR

Kód

Název

Počet

Přízn. spec. výzk.

Výdaje ze státního rozpočtu           [ tis.Kč]

Počet

Váha

93 29,12 14310 Přírodovědecká fakulta 126,74 A 1 080 821 4155,96 31474
152 47,59 14110 Lékařská fakulta 73,39 A 352 566 2665,84 16779
61 19,04 14210 Filozofická fakulta 70,10 A 147 425 1143,44 2807
121 37,94 14330 Fakulta informatiky 22,59 A 139 808 726,46 5305
48 14,94 14230 Fakulta sociálních studií 24,01 A 133 447 767,66 1993
82 25,62 14410 Pedagogická fakulta 11,38 A 33 522 427,68 859
70 21,84   (blíže neurčená součást) 15,75 A 27 578 136,07 602
125 39,23 14560 Ekonomicko-správní fakulta 13,81 A 25 383 663,31 996
128 40,14 14220 Právnická fakulta 8,00 A 16 254 221,50 652
0 0,11 14610 Ústav výpočetní techniky 0,63 N 6 135 4,90 1
6 1,85 14510 Fakulta sportovních studií 1,20 A 1 325 9,72 2
38 11,88 14700 Archiv 0,28 N 446 2,28 5