Výzkumnými aktivitami se rozumí projekty výzkumu a vývoje, výzkumné záměry a specifický výzkum na vysoké škole. U každé organizační jednotky je uveden počet výzkumných aktivit, kterých se účastnila, výše čerpané podpory ze státního rozpočtu a počet a váha všech hodnocených uznaných výsledků. Některé číselné údaje byly z důvodů lepší přehlednosti zaokrouhleny. 
 

IndexSR organizační jednotky:
je to podíl váhy uznaných výsledků a výdajů ze státního rozpočtu (v mil. Kč) připadajících na organizační jednotku. Vyjadřuje velikost váhy výsledku (tj. počet přidělených bodů výsledku) připadající na 1 milion Kč a vyjadřuje tak míru zhodnocení výdajů ze státního rozpočtu.

Relativní IndexSR organizační jednotky:
je to podíl IndexuSR organizační jednotky a Indexu SR za organizační jednotky jako celku vyjádřený v %. Vyjadřuje efektivitu výzkumné činnosti organizační jednotky v porovnání s průměrnou efektivitou výzkumné činnosti organizačních jednotek jako celku. Je-li hodnota Relativního IndexuSR > 100, efektivita její výzkumné činnosti je větší, než je průměrná efektivity všech uvedených organizačních jednotek. Je-li hodnota Relativního IndexuSR < 100, efektivita její výzkumné činnosti je menší, než je průměrná efektivita všech uvedených organizačních jednotek.

Poznámka k pojmu "blíže neurčená součást":
v řádku za "blíže neurčenou součást" jsou uvedeny údaje o výzkumných aktivitách a výsledcích v případě, že organizace má v seznamu subjektů evidovaných pro účely CEP, CEZ a RIV uvedenou alespoň jednu organizační jednotku a přitom jako účastník nějakého hodnoceného projektu či hodnoceného výzkumného záměru nebo předkladatel výsledku specifického výzkumu byla uvedena organizace jako celek (bez bližšího určení organizační jednotky) .

Příznak specifického výzkumu:
A = v roce 2006 byla čerpána podpora ze státního rozpočtu na specifický výzkum
N = v roce 2006 nebyla čerpána podpora ze státního rozpočtu na specifický výzkum

Datový zdroj, ze kterého byla tabulka vytvořena:
Tabulka zveřejněná na vyzkum.cz - Hodnocené výzkumné aktivity a jejich výsledky agregované podle institucí a seřazené podle skupin dle právní formy instituce.

Zpracování dat z výchozí tabulky Tabulka_3a:
1. Z výchozí tabulky byly vybrány záznamy o všech organizačních jednotkách spadajícících pod Ministerstvo obrany.
2. Organizační jednotky byly seřazeny sestupně podle výše čerpané podpory ze státního rozpočtu.
3. Byl vypočítán IndexSR za organizační jednotky jako celek a jeho hodnota byla použita při výpočtu Relativního IndexuSR jednotlivých organizačních jednotek.

      Údaje o organizační jednotce Údaje o výzkumných aktivitách Hodn. výsledky  
Rel. IndexSR [%] IndexSR Kód Název Počet Přízn. spec. výzk. Výdaje ze státního rozpočtu           [ tis.Kč] Počet Váha
12 1,41 G15 Vojenská akademie v Brně 18,24 N 253 404 92,87 356
207 25,16 G44 Univerzita obrany - Fakulta vojenského zdravotnictví Hradec Králové 26,05 N 184 734 676,65 4648
27 3,34 G09 Vojenský technický ústav ochrany Brno 12,72 N 115 796 38,52 387
61 7,44 G10 Agentura rozvoje informatiky Praha 16,51 N 113 519 27,00 845
35 4,27 G14 Vysoká vojenská škola pozemního vojska Vyškov 8,56 N 106 595 232,00 455
198 24,08 G43 Univerzita obrany - Fakulta vojenských technologií Brno 6,43 N 103 889 580,68 2501
264 32,15 G42 Univerzita obrany - Fakulta ekonomiky a managementu Brno 3,00 N 57 626 471,50 1853
176 21,49 G20 Výzkumné a vývojové středisko Hostivice 2,22 N 14 175 8,22 305
197 23,97 G38 Univerzita obrany 7,55 N 10 357 62,18 248
228 27,81   (blíže neurčená součást) 3,18 N 5 542 16,70 154
148 17,99 G33 52. Ústřední vojenský zdravotní ústav Praha 0,18 N 2 076 4,00 37
0 0,00 G35 Vojenský obor Univerzita Karlova Fakulta tělesné výchovy a sportu 0,30 N 440 0,00 0