Výzkumnými aktivitami se rozumí projekty výzkumu a vývoje, výzkumné záměry a specifický výzkum na vysoké škole. U každé organizační jednotky je uveden počet výzkumných aktivit, kterých se účastnila, výše čerpané podpory ze státního rozpočtu a počet a váha všech hodnocených uznaných výsledků. Některé číselné údaje byly z důvodů lepší přehlednosti zaokrouhleny.

IndexSR organizační jednotky:
je to podíl váhy uznaných výsledků a výdajů ze státního rozpočtu (v mil. Kč) připadajících na organizační jednotku. Vyjadřuje velikost váhy výsledku (tj. počet přidělených bodů výsledku) připadající na 1 milion Kč a vyjadřuje tak míru zhodnocení výdajů ze státního rozpočtu.

Relativní IndexSR organizační jednotky:
je to podíl IndexuSR organizační jednotky a Indexu SR vysoké školy jako celku vyjádřený v %. Vyjadřuje efektivitu výzkumné činnosti organizační jednotky v porovnání s průměrnou efektivitou výzkumné činnosti příslušné vysoké školy jako celku. Je-li hodnota Relativního IndexuSR > 100, efektivita její výzkumné činnosti je větší, než je průměrná efektivity celé vysoké školy. Je-li hodnota Relativního IndexuSR < 100, efektivita její výzkumné činnosti je menší, než je průměrná efektivita celé vysoké školy.

Poznámka k pojmu "blíže neurčená součást":
v řádku za "blíže neurčenou součást" jsou uvedeny údaje o výzkumných aktivitách a výsledcích v případě, že vysoká škola má v seznamu subjektů evidovaných pro účely CEP, CEZ a RIV uvedenou alespoň jednu organizační jednotku a přitom jako účastník nějakého hodnoceného projektu či hodnoceného výzkumného záměru nebo předkladatel výsledku specifického výzkumu byla uvedena vysoká škola jako celek (bez bližšího určení organizační jednotky) .

Příznak specifického výzkumu:
A = v roce 2006 byla čerpána podpora ze státního rozpočtu na specifický výzkum
N = v roce 2006 nebyla čerpána podpora ze státního rozpočtu na specifický výzkum

Datový zdroj, ze kterého byla tabulka vytvořena:
Tabulka zveřejněná na vyzkum.cz - Hodnocené výzkumné aktivity a jejich výsledky agregované podle institucí a seřazené podle skupin dle právní formy instituce.

Zpracování dat z výchozí tabulky Tabulka_3a:
1. Z výchozí tabulky byly vybrány záznamy o všech organizačních jednotkách spadajícících pod Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích.
2. Součásti byly seřazeny sestupně podle výše čerpané podpory ze státního rozpočtu.
3. Byl vypočítán IndexSR za Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích jako celek a jeho hodnota byla použita při výpočtu Relativního IndexuSR jednotlivých organizačních jednotek.

      Údaje o organizační jednotce Údaje o výzkumných aktivitách Hodn. výsledky  
Rel. IndexSR [%] IndexSR Kód Název Počet Přízn. spec. výzk. Výdaje ze státního rozpočtu           [ tis.Kč] Počet Váha
42 9,18   (blíže neurčená součást) 15,09 A 185 345 248,85 1701
64 14,12 12220 Zemědělská fakulta 16,03 A 182 816 1168,04 2582
152 33,53 12310 Přírodovědecká fakulta 26,51 A 178 617 416,15 5989
129 28,32 12610 Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický 7,35 A 76 098 385,03 2155
160 35,30 12640 Ústav fyzikální biologie 4,50 A 63 294 60,09 2234
181 39,81 12410 Pedagogická fakulta 18,13 A 34 762 660,56 1384
54 11,81 12210 Filozofická fakulta 8,00 A 24 286 181,50 287
89 19,56 12110 Zdravotně sociální fakulta 7,96 A 6 491 45,82 127
268 59,12 12650 Historický ústav 0,50 N 2 444 63,50 145
153 33,71 12260 Teologická fakulta 2,00 A 1 099 11,00 37