Výzkumnými aktivitami se rozumí projekty výzkumu a vývoje, výzkumné záměry a specifický výzkum na vysoké škole. U každé organizační jednotky je uveden počet výzkumných aktivit, kterých se účastnila, výše čerpané podpory ze státního rozpočtu a počet a váha všech hodnocených uznaných výsledků. Některé číselné údaje byly z důvodů lepší přehlednosti zaokrouhleny.

IndexSR organizační jednotky:
je to podíl váhy uznaných výsledků a výdajů ze státního rozpočtu (v mil. Kč) připadajících na organizační jednotku. Vyjadřuje velikost váhy výsledku (tj. počet přidělených bodů výsledku) připadající na 1 milion Kč a vyjadřuje tak míru zhodnocení výdajů ze státního rozpočtu.

Relativní IndexSR organizační jednotky:
je to podíl IndexuSR organizační jednotky a Indexu SR vysoké školy jako celku vyjádřený v %. Vyjadřuje efektivitu výzkumné činnosti organizační jednotky v porovnání s průměrnou efektivitou výzkumné činnosti příslušné vysoké školy jako celku. Je-li hodnota Relativního IndexuSR > 100, efektivita její výzkumné činnosti je větší, než je průměrná efektivity celé vysoké školy. Je-li hodnota Relativního IndexuSR < 100, efektivita její výzkumné činnosti je menší, než je průměrná efektivita celé vysoké školy.

Poznámka k pojmu "blíže neurčená součást":
v řádku za "blíže neurčenou součást" jsou uvedeny údaje o výzkumných aktivitách a výsledcích v případě, že vysoká škola má v seznamu subjektů evidovaných pro účely CEP, CEZ a RIV uvedenou alespoň jednu organizační jednotku a přitom jako účastník nějakého hodnoceného projektu či hodnoceného výzkumného záměru nebo předkladatel výsledku specifického výzkumu byla uvedena vysoká škola jako celek (bez bližšího určení organizační jednotky) .

Příznak specifického výzkumu:
A = v roce 2006 byla čerpána podpora ze státního rozpočtu na specifický výzkum
N = v roce 2006 nebyla čerpána podpora ze státního rozpočtu na specifický výzkum

Datový zdroj, ze kterého byla tabulka vytvořena:
Tabulka zveřejněná na vyzkum.cz - Hodnocené výzkumné aktivity a jejich výsledky agregované podle institucí a seřazené podle skupin dle právní formy instituce.

Zpracování dat z výchozí tabulky Tabulka_3a:
1. Z výchozí tabulky byly vybrány záznamy o všech organizačních jednotkách spadajícících pod Janáčkovu akademie múzických umění v Brně.
2. Organizační jednotky byly seřazeny sestupně podle výše čerpané podpory ze státního rozpočtu.
3. Byl vypočítán IndexSR za Janáčkovu akademie múzických umění v Brně jako celek a jeho hodnota byla použita při výpočtu Relativního IndexuSR jednotlivých organizačních jednotek.

 

 

 

Údaje o organizační jednotce

Údaje o výzkumných aktivitách

Hodn. výsledky

Rel. IndexSR [%]

IndexSR

Kód

Název

Počet

Přízn. spec. výzk.

Výdaje ze státního rozpočtu           [ tis.Kč]

Počet

Váha

114 40,79   (blíže neurčená součást) 1 A 7909 27 323
9 3,21 54530 Divadelní fakulta 1 A 935 3 3
0 0,00 54510 Hudební fakulta 0 A 285 0 0