Invaze nepůvodních rostlin a živočichů jsou závažným celosvětovým problémem, ohrožují diverzitu původních společenstev a na mnoha místech světa působí značné ekonomické škody. Negativní dopad nepůvodních druhů na přírodní prostředí a lidskou společnost je zejména významný, pokud přenášejí choroby, mění vztahy mezi organismy, ovlivňují fungování ekosystémů či přeměňují krajinu a snižují její hodnotu pro člověka. Invaze jsou proto předmětem mezinárodních smluv (např. Úmluva o biodiverzitě), ke kterým přistoupila i Česká republika. Aktuálnímu tématu se věnovala i evropská konference Neobiota, kterou nedávno pořádal Botanický ústav Akademie věd ČR. Ten se také podílí na řešení velkých evropských projektů ALARM a DAISIE.

V těchto dnech vydává nakladatelství Springer knihu „Handbook of alien species in Europe", první kompletní přehled rostlinných a živočišných druhů zavlečených do Evropy s informacemi o jejich vlivu na přírodní prostředí a lidskou společnost.

Kniha je výsledkem spolupráce více než 100 evropských vědců, včetně českých, na unikátním tříletém projektu DAISIE (Delivering Alien Invasive Species Inventory for Europe), podpořeném Evropskou unií, a dokumentuje více než 11 000 zavlečených druhů rostlin a živočichů. Představuje průlom v evropském výzkumu biologických invazí. Kniha ukazuje, že většina z oněch 11 000 druhů sice nepůsobí významné škody, ale invaze zhruba 15 % z jejich celkového počtu má značné důsledky ekonomické a ohrožuje biologickou diverzitu, tedy původní druhy rostlin, živočichů a mikroorganismů a jejich prostředí. Sto nejvýznamnějších invazních druhů je zpracováno podrobně; kniha obsahuje informace o jejich rozšíření, historii zavlečení a důsledcích invaze. Výsledky tříletého projektu jsou navíc volně přístupné na webovém portálu www.europe-aliens.org

Projekt DAISIE ukázal, že počet invazních druhů a jejich dopad byl v Evropě dosud podceňován; to se týká zejména druhů, jejichž invaze mají negativní důsledky v zemědělství a lesnictví či ohrožují zdraví lidí. Nedostatek informací vedl k tomu, že v mnoha evropských zemích nebyly podnikány potřebné kroky, jež by zabránily dopadům invazí na evropskou biodiverzitu, zdraví lidské populace a ekonomiku.

Informace obsažené v nové publikaci DAISIE „Handbook of alien species in Europe" a na webovém portálu poskytují důležitý nástroj pro management biologických invazí v Evropě. Mohou být využity k dokumentování probíhajících i předpovídání a prevenci budoucích invazí. Manažeři, politici, pracovníci z přírodovědeckých oborů, ale i studenti v ní najdou důležité informace, které umožní včasnou detekci invazních druhů a uplatnění adekvátních metod jejich kontroly a eradikace.

 

další informace:

 

zdroj: tisková zpráva Akademie věd ČR