Změny klimatu mají na šíření tohoto onemocnění velký dopad, což souvisí se zvýšeným počtem přívalových dešťů, záplav a období sucha. Změna klimatu může být vyvolána řadou vnějších i vnitřních faktorů. Některé z nich jsou pouze regionální, zatímco jiné globální. Proto musí být vliv změny podnebí na výskyt cholery zkoumán regionálně. Doposud bylo několik studií provedeno v Africe, kde je výskyt cholery nejvyšší.

Výzkumníci z Laboratoire de Génétique et Evolution des Maladies Infectieuses (GEMI) nedávno provedli studii, která demonstruje souvislost mezi výskytem epidemie cholery a klimatickými údaji v pěti zemích západní Afriky: Togo, Pobřeží slonoviny, Ghana, Benin a Nigérie. O každém z těchto států vytvořili tito vědci epidemiologickou databázi založenou na případech zaznamenaných Světovou zdravotnickou organizací (the World Health Organisation) za posledních dvacet let, v období od roku 1975 do roku 1995. Následně pak byly tyto údaje porovnávány s celkovými změnami klimatu. Faktory, které byly shledány jako mající největší vliv jsou množství srážek a tzv. the Indian Oscillation Index (IOI). IOI je indikátorem klimatických změn založený na výkyvech atmosférického tlaku v Indickém oceánu.

Dešťové srážky a IOI mají vliv na vodní prostředí, ve kterém se Vibrio cholera vyvíjí a kde  tyto bakterie žijí v kontaktu s elementy zooplanktonu. Tito miniaturní vodní korýši, známí jako buchanky, vytváří hlavní ložisko pro bakterie a živí se mikroskopickými vodními řasami - fytoplanktonem. Proto se shromažďují v místech, kde je množství fytoplanktonu nejvyšší. Porozumění této souvislosti nám poskytuje možnost monitorovat místa bohatá na fytoplankton za použití dálkového snímání parametrů z čidel, což dále umožňuje vědcům identifikovat potencionální oblasti výskytu bakterie Vibrio cholera z vesmíru.

Výskyt cholery je nepravidelný, a aby bylo možné předvídat epidemii, výzkumníci GEMI porovnali četnost výskytu s celou řadou klimatických a environmentálních parametrů. Také byly zváženy náhodné proměnné korelující se vznikem cholery. Byla provedena analýza dešťových srážek z let 1975 - 1996, které se opakovaly v určitém cyklu po třech až pěti letech -  ve stejných cyklech jako byl výskyt cholery, a to v celé oblasti, která byla zahrnuta do studie. IOI a množství srážek za jeden rok jsou dvě klimatické proměnné, které silně korelují s výskytem cholery.

V budoucnu by měli výsledky této studie přispět k vytvoření varovného systému k predikci výskytu epidemie cholery, který by zohledňoval klimatické faktory. Díky tomuto systému by mohla být zahájena určitá prevence, jako je čištění pitné vody, zaopatření léků a doplnění zdravotnických a rehydratačních pomůcek. Tento přístup by mohl být také využit k prevenci dalších onemocnění souvisejících se změnou podnebí, jako je například malárie nebo horečka dengue.

 

27.9.2007

Zdrojový článek:  Research Information Centre EC

Přeložila: Martina Niederlová