„Tato učebnice patří k nejuznávanějším v oboru; ve světě byla dosud vydaná ve čtyřech reedicích. Způsob zpracování a výkladů látky, který sleduje, se však vymyká typickým postupům, na jaké je český čtenář u studijních a úvodových textů zvyklý. Za prvé se kniha nesnaží prezentovat kognitivněpsychologické teorie jako teorie silné, široce platné, nýbrž je uvádí jako odůvodněné interpretace empirických poznatků, povětšinou výsledků psychologických experimentů. Značný prostor věnuje popisu experimentální metodologie, rozboru a interpretaci výsledků, a umožňuje tak čtenáři sledovat, jaké důvody vedly badatele k formulování či opuštění té či oné koncepce. Za druhé zprostředkovává čtenáři realističtější obraz vědeckého poznání kognitivních procesů tím, že se ve výkladu vyhýbá schématickému kladení koncepcí vedle sebe; spíše je mezi sebou konfrontuje a kriticky komentuje, přičemž pozornost věnuje i zjištěním, která diskutovaným koncepcím protiřečí. Za třetí je kniha zaměřena na mapování aktuálního stavu poznání na poli kognitivní psychologie a příbuzných oborů. Starším - ať už překonaným nebo klasickým, dobře známým - poznatkům a teoriím se věnuje jen v omezené míře, právě tak, jak je to potřeba k pochopení současných stanovisek a přístupů.

   Charakterizovaný způsob výkladu umožňuje autorům provádět čtenáře úskalími kognitivních věd, aniž aby mu vnucovali nějaké jednotné schéma, jak popisované problematice rozumět. Naopak, nechávají na něm, aby si na věc udělal vlastní názor, a vybízejí ho, aby nad teoriemi přemýšlel a dal prostor i jiným, kritickým hlediskům. Při takových nárocích sice existuje nebezpečí, že se čtenář při studiu textu „ztratí", na druhou stranu ovšem dostává od autorů cennou příležitost vytvořit si obrázek o komplexnosti popisovaného problému a dostatek informací k přemýšlení o přednostech a nedostatcích dílčích přístupů. Kniha rozhodně není určena k jednorázovému přečtení, nýbrž ke studiu, opětovnému promýšlení jednotlivých témat, hledání souvislostí a kritickému uvažování."