„Na příkladu oxidu uhličitého lze také krásně ilustrovat, jak poměrně malé změny množství látky, která je navíc přítomna ve velmi malém množství, mají obrovské, mnohostranně provázané a mnohdy obtížně odhadnutelné důsledky v celém systému. Oxidu uhličitého je ve vzduchu hodně málo - pouhé 0,04 %. V mnoha úvahách o složení vzduchu se dá jeho přítomnost zcela zanedbat, aniž bychom zkreslili příslušný výsledek.

   A přesto: kdyby koncentrace CO2  v atmosféře Země dlouhodobě klesala, snižovala by se teplota na Zemi natolik, že by postupně zamrzly všechny vodní hladiny. A co se děje, když se koncentrace CO2   dlouhodobě zvyšuje? Přesně to, co se děje právě teď.

   Nepochybně nás hned napadají otázky: Co vlastně CO2   je? Jaké jsou jeho funkce v přírodě? Proč se nyní koncentrace CO2     zvyšuje? Jsou nějaké důsledky patrné již dnes? Mají obavy z budoucího vývoje své opodstatnění? Jakým způsobem oxid uhličitý ovlivňuje tolik procesů.

   Nevnucuji potenciálnímu čtenáři svůj názor na ty jevy, které ještě nejsou vědecky dostatečně prozkoumány. Nabízím jistou sumu informací. Čtenáři ponechávám zcela svobodné rozhodování o tom, jestli bude sdílet moje obavy z důsledků dlouhodobého zvyšování koncentrace CO2     v atmosféře Země, nebo jestli upřednostní bezproblémový pozitivní vztah k dosavadnímu ekonomickému imperativu podněcujícímu trvalý růst produkce a spotřeby.

   Ponechávám tedy na čtenáři, jak si vyloží otázku „Proč se bát oxidu uhličitého?"

Má přinejmenším dvě možnosti:
1.  Důsledky dlouhodobého zvyšování koncentrace CO2    vyvolávají oprávněné obavy z dalšího vývoje klimatu a jiných jevů na Zemi.

2.  Proč by se lidstvo mělo bát změn koncentrace CO2  , když v přírodě není nic zvláštního patrno a zvěsti o budoucích katastrofách tady už byly tolikrát?

   Tato tázka je podle mého názoru důležitá nejen jako akademická úvaha. Zákonitě totiž vede i k hodnocení našich životních postojů a našeho jednání, našich ekonomických i osobních priorit. Můžeme na ni odpovědět jednou z obou naznačených alternativ kdykoli a bez rozmýšlení. Doufám však, že po přečtení této knihy by každý pozorný čtenář mohl odpovědět jednou z obou  alternativ kvalifikovaně, s vědomím základních skutečností, mechanismů i důsledků indukovaných změnami koncentrace CO2  a koloběhu uhlíku na Zemi."

                                                       Z předmluvy autora.