Tento titul je udělován vědeckým osobnostem jako výraz jejich zvláště vysoké vědecké kvalifikace prokázané vytvořením závažných, vědecky originálních prací důležitých pro rozvoj bádání v určitém vědním oboru a charakterizujících vyhraněnou vědeckou osobnost. Vědecký titul uděluje AV ČR na základě rozhodnutí Vědecké rady AV ČR, které je podloženo výsledky náročného řízení. Pravidla udělování vědeckého titulu „doktor věd“ jakož i další informace jsou umístěny na webových stránkách AV ČR.

Komplexní posouzení osobnosti vědeckého pracovníka zabezpečují odborně vysoce kvalifikované komise, jejichž členy jsou specialisté z ústavů AV ČR a vysokých škol a nejméně tři oponenti. Takovéto posouzení je zárukou vědecké kvality nabyvatele titulu, které nemůže být nahrazeno pouhým automatickým hodnocením scientometrických ukazatelů. Vědecký titul „doktor věd“ představuje v současnosti v České republice nejvyšší vědeckou kvalifikaci v profesní kariéře vědce. Akademie věd ČR z uvedených důvodů stále usiluje o právní zakotvení tohoto vědeckého titulu v legislativě České republiky. Do 29.04.2009 udělila Akademie věd ČR 61 těchto titulů.

Ve středu 29. dubna 2009 převzalo z rukou předsedy AV ČR prof. Ing. Jiřího Drahoše, DrSc., dr. h. c., diplomy doktora věd čtrnáct jeho nových nositelů (podrobnější informace na stránkách AV ČR). Slavnostní předávání diplomů, již šesté v pořadí, se konalo v budově AV ČR na Národní třídě v Praze 1, v prostorách Knihovny AV ČR za přítomnosti představitelů Akademie věd ČR, zástupců pracovišť, kde noví doktoři působí, členů komisí pro obhajoby a dalších hostů.

seznam nových doktorů věd, obhájených disertačních prací a udělených titulů:

 • PhDr. Pavel Brodský, CSc., DSc., Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.,
  obhájil disertaci „Iluminované rukopisy českého původu v polských sbírkách“ před komisí Dějiny a teorie umění a získal vědecký titul „doktor historických věd“.
 • RNDr. Jiří Dědina, CSc., DSc., Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.,
  obhájil disertaci „On the way towards the ideal hydride atomizer for atomic absorption and atomic fluorescence spectometry“ před komisí Analytická chemie a získal vědecký titul „doktor chemických věd“.
 • Doc. RNDr. Vít Dolejší, Ph.D., DSc., Matematicko–fyzikální fakulta UK,
  obhájil doktorskou disertaci „Discontinuous Galerkin Method for Convection-Diffusion Problems with Applications in Fluid dynamics“ před komisí Matematická analýza a příbuzné obory a získal vědecký titul „doktor fyzikálně-matematických věd“.
 • Doc. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Právnická fakulta MU Brno,
  obhájil disertaci „Mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech“ před komisí Právní vědy a získal vědecký titul „doktor sociálních a humanitních věd“.
 • JUDr. František Helešic, CSc., DSc., AVM CORP., a. s.,
  obhájil disertaci „Evropské a české družstevní právo“ před komisí Právní vědy a získal vědecký titul „doktor sociálních a humanitních věd“.
 • Ing. Jiří Homola, CSc., DSc., Ústav fotoniky a elektrotechniky AV ČR, v. v. i.,
  obhájil disertaci „Optical Biosensors Based on Spetroscopy of Surface Plasmons“ před komisí  Elektrotechnika, elektronika, optoelektronika a fotonika a získal vědecký titul „doktor technických věd“.
 • Doc. Mgr. Pavel Jungwirth, CSc., DSc., Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.,
  obhájil disertaci „Ions at the Air/Water Interface“ před komisí Fyzikální chemie a získal vědecký titul „doktor chemických věd“.
 • Prof. MUDr. Miroslav Kuba, CSc., DSc., Lékařská fakulta UK Hradec Králové,
  obhájil disertaci „Motion-onset Visual Evoked Potentials and their diagnostic Applications“ před komisí Biomedicína a získal vědecký titul „doktor molekulárně-biologických a lékařských věd“.
 • Ing. Miroslav Matucha, CSc., DSc., Izotopová laboratoř Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v. v . i.
  obhájil doktorskou disertaci „Chlor v lesním ekosystému: biogeochemické cykly (radiochemická studie)“ před komisí Ekologická biologie a získal vědecký titul „doktor biologicko-ekologických věd“.
 • Ing. Miroslav Punčochář, CSc., DSc., Ústav chemických procesů V ČR, v. v. i.,
  obhájil doktorskou disertaci „Modelování a diagnostika fluidních vrstev“ před komisí Chemické inženýrství a získal vědecký titul „doktor chemických věd“.
 • Prof. PhDr. Petr Sommer, CSc., DSc., Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.,
  obhájil disertaci „Svatý Prokop. Z počátků českého státu a církve“ před komisí Dějiny a teorie umění a získal vědecký titul „doktor historických věd“.
 • PharmDr. Alena Sumová, CSc., DSc., Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.,
  obhájila disertaci „Cirkadiánní systém, jeho vývoj a synchronizace světelnými a nesvětelnými podněty“ před komisí Zoologie a fyziologie živočichů a získala vědecký titul „doktor biologicko-ekologických věd“.
 • Prof. Ing. Michal Šejnoha, Ph.D., DSc., Fakulta stavební, ČVUT Praha,
  obhájil disertaci „Micromechanical modeling of heterogeneous materials and structures“ před komisí Mechanika tuhých a poddajných těles, konstrukcí, mechanismů a prostředí a získal vědecký titul „doktor technických věd“.
 • Doc. RNDr. Roman Šimon Hilscher, Ph.D., DSc., Ústav matematiky a statistiky PřF MU Brno,
  obhájil doktorskou disertaci „Optimality Conditions for Time Scale Variational Problems“ před komisí Matematická analýza a příbuzné obory a získal vědecký titul „doktor fyzikálně-matematických věd“.