Nušlova cena České astronomické společnosti je nejvyšší ocenění, jež uděluje ČAS badatelům, kteří se svým celoživotním dílem obzvláště zasloužili o rozvoj astronomie. Je pojmenována po dlouholetém předsedovi ČAS prof. Františku Nušlovi.
Cena za rok 2009 byla laureátovi slavnostně předána v budově Akademie věd ČR v Praze dne 11. listopadu 2009 v 17:30 h. Poté byla přednesena laureátská přednáška Z historie i současnosti výzkumu dvojhvězd. Nušlovu cenu předáli doc. Mayerovi předsedkyně České astronomické společnosti RNDr. Eva Marková, CSc., a čestný předseda České astronomické společnosti RNDr. Jiří Grygar, CSc.

Doc. RNDr. Pavel Mayer, DrSc.

Pavel Mayer se začal zajímat o astronomii během středoškolských studií na gymnáziu v Lounech, kde pracoval v astronomickém kroužku pod vedením prof. Karla Šimůnka. Vystudoval pak astronomii na MFF UK v Praze, kde poté celý život pracoval v Astronomickém ústavu UK a kde je dosud zaměstnán. Zde se také habilitoval a získal vědecké hodnosti CSc. a DrSc.  
Pod vlivem doc. Linka se zprvu věnoval planetárním vlivům na Zemi a výzkumu Slunce. Svou první práci publikoval již jako osmnáctiletý student. Po příchodu prof. J. M. Mohra do Prahy však přešel k výzkumu hvězd a Galaxie. Přitom si všiml významu horkých hvězd třídy O a B pro určení průběhu spirálních ramen, a to ho přivedlo k určování jejich fyzikálních parametrů ze světelných křivek a spektroskopie těsných dvojhvězd. Zde lze také spatřit těžiště vědeckého díla doc. Mayera, který publikoval až dosud přes 130 původních vědeckých prací jak sám, tak ve spolupráci se svými studenty i zahraničními kolegy. Objevil přitom několik nových zákrytových dvojhvězd, které pak podrobně studoval v široké mezinárodní spolupráci také s astronomy amatéry.
Tím však výčet jeho přínosu pro astronomii není zdaleka vyčerpán. Doc. Mayer se celý život věnuje konstrukci astronomických  přístrojů. Jeho dílem je zejména 0,6 m reflektor umístěný na observatoři v Ondřejově, který už téměř půlstoletí slouží především fotometrii planetek, komet, ale i proměnných hvězd. Zkonstruoval rovněž fotoelektrické fotometry a podílel se na instalaci ešeletového spektrografu u ondřejovského 2metrového dalekohledu. Podobně se doc. Mayer podílel na vybudování 0,6metrového reflektoru na tehdejší čs.-jugoslávské observatoři na Hvaru, kde je dalekohled rovněž dosud v činnosti.
Je činný v několika komisích IAU, zejména v komisi č. 42, kde byl členem redakční rady mezinárodního bulletinu pro zákrytové dvojhvězdy. Byl kromě doc. Perka a dvou exulantů jediným čs. astronomem, který v r. 1992 pozoroval na observatoři La Silla ESO v Chile. Jeho encyklopedické vědomosti v širokém oboru astronomických disciplín se staly neocenitelným zdrojem informací pro několik generací československých astronomů. Podílel se na překladu vysokoškolské učebnice P. Parenaga: Hvězdná astronomie a je spoluautorem encyklopedické knihy Vesmír, která vyšla v nakladatelství Mladá fronta na přelomu osmdesátých let ve dvou vydáních. Je zkušeným recenzentem vědeckých prací pro mezinárodní vědecké časopisy a pracoval též v redakční radě Bull. Astron. Inst. Czechoslovakia.
Doc. Mayer patří k mimořádně skromným osobnostem české astronomie, takže se mu vyhýbá  publicita i veřejné uznání. V Mezinárodním roce astronomie 2009 nastává vhodná příležitost, aby se prostřednictvím udělení Nušlovy ceny širší česká veřejnost dozvěděla o jeho životním díle, které ostatně stále pokračuje.

 

Více o Nušlově ceně a jejích držitelích najdete na http://www.astro.cz/cas/ceny/nuslova/.

 

zdroj: tiskové prohlášení České astronomické společnosti číslo 134 z 9. 11. 2009, autor Pavel Suchan - tiskový tajemník České astronomické společnosti