"Jen neradi bychom sklouzli k žurnalistick‎ým klišé o hospodářském vzestupu Čínské lidové republiky a o nové světové velmoci. Bez ohledu na to je zřejmé, že u nás od 90. let 20. století stoupá zájem o v‎ýchodní kultury či o tzv. "východní moudrost" a dochází k oživení orientalismu, jehož vlny se v různ‎ých odstupech přes Evropu přelévají již několik staletí. Součástí tohoto proudu je i snaha o hlubší poznání čínského myšlení, čínské literatury a nakonec i čínského písma, které nejen že je médiem, v němž jsou příslušné texty zapsány, ale přitahuje cizince i svou nezvyklostí a výtvarnou poutavostí. V neposlední řadě jsou čínské znaky předmětem údivu Evropanů už od 16. století a od té doby o nich take obíhají různé fantastické zkazky, o nichž se čtenář dočte v úvodní kapitole, přičemž mnohé někdy přežívají dodnes.

   V této práci chceme českému čtenáři nabídnout střízlivý pohled na čínské písmo, jenž by pomohl případná nedorozumění uvést na pravou míru. Zastáváme názor, že podložené vědomosti o v‎ýchodoasijské oblasti budou do budoucna spíše nutností, budeme-li chtít i v naší zemi sledovat světové dění a odpovídajícím způsobem na něj reagovat. Stěží můžeme svou zahraniční politiku zakládat na dojmech pramenících nezřídka z předsudků minulosti, ať už vychýlených na stranu kladnou, či zápornou. Je zjevné, že na této úrovni nehraje obeznámenost s čínsk‎ým písmem hlavní roli, nicméně i u ní jde o projev obecnějšího přístupu společnosti k poznání Číny.

   Naše kniha se snaží být více než jen příručkou ke studiu znaků. V ideálním případě by měla b‎ýt "knihou o čínském písmu", tj. měla by podat přehledové, mnohostranné a - jak autoři doufají - i poutavé vyprávění pro všechny zájemce nejen o čínsk‎ý jazyk, nýbrž obecně o čínskou kulturu, aniž by rezignovala na odbornost. K hlavním rysům jejího pojetí tudíž patří zasazení čínského písma do nejširších kulturních souvislostí v první řadě přirozeně čínsk‎ých, ale I částečně také evropských, neboť máme za to, že poznávání dějin setkávání Evropanů s čínsk‎ými znaky je poučným a vzrušujícím nahlédnutím i do vlastní kulturní kuchyně. Písmo je ještě výrazněji než jazyk, u něhož lze mluvit i o jistém biologickém základu, jevem společensk‎ým, a je tak úzce provázáno s proměnami společnosti a s civilizačním vývojem. Součástí výkladu jsou proto také exkurzy do čínsk‎ých politických i kulturních dějin. Ty se přirozeně množí v II. Díle, kde se snažíme nastínit vývoj čínského písma do přelomu letopočtu a v době modernizace Číny, a ve III. Díle věnovaném kaligrafii. Čínsk‎ý znak coby předmět umění totiž není nic jiného než využití prvotně technické soustavy sloužící k záznamu jazyka k estetickým účelům.

   K rychlé orientaci slouží rejstřík nejdůležitějších pojmů, jmen a názvů, u nichž je v závorce uvedena také podoba ve zjednodušen‎ých znacích. Připojena je rovněž výběrová bibliografie literatury k předmětu a tradiční tabulka 214 radikálů, sestavena v 17. století, která dodnes patří mezi neodmyslitelné pomůcky ke studiu čínsk‎ých znaků."

                                                    Z předmluvy autorů.