"Kniha přináší popisy 1809 vybraných živočichů žijících na území České republiky. Hlavním účelem příručky je nejen umožnit poznání vybraných živočišných druhů, ale rovněž informovat o tom, kde je možné tyto druhy nalézt a podat základní informaci o jejich způsobu života. Většina živočichů je výskytem omezena na určité prostředí. U druhů výrazně specializovaných to může být prostředí velmi úzce vymezené : např. staré bukové porosity, horské louky, rašeliniště, periodické jarní tůně, u mnohých bezobratlých třeba jediný druh rostliny. Velký počet živočichů však obývá prostředí šířeji vymezené - např. les, pole, stojaté vody. Významným činitelem bývá nadmořská výška a s ní spojené klimatické a vegetační podmínky. V poslední době ovlivňuje výskyt mnoha druhů i synantropizace, tj. pronikání živočichů do stále se rozšiřujících lidských sídlišť a přizpůsobení k soužití s člověkem, stejně jako šíření invazních a introdukce nepůvodních druhů. Charakteristika prostředí je stručně uvedena u každého druhu, nebylo však možné jít do přílišných detailů.

   V‎ýskyt jednotlivých živočichů na určitém území je však dán nejen současným prostředím, ale i historií rozšíření každého druhu. Oblast rozšíření (areál druhu) se přitom může výrazně měnit. Rozhodující změny fauny ve střední Evropě nastily po poslední době ledové, kdy došlo k oteplení podnebí, ústupu ledovců a šíření lesa. Další změny přineslo usazení člověka-zemědělce. Tehdy započaly přeměny přírodní krajiny na krajinu kulturní, později pak došlo ke změnám hospodaření a posléze rozvoji techniky. Všechny tyto změny vedou někdy k dočasnému, někdy k definitivnímu vymizení druhu, nebo naopak k usazení a šíření druhů dosud v ČR neznámých. Proces změny fauny může být velice richly: např. během 20. století se početnost a rozšíření víceméně nezměnily u pouhých 65 z 202 v ČR pravidelně hnízdících druhů ptáků (tj. u 32%), u 75 druhů (tj. 37%) se početnost snížila a 10 druhů úplně vymizelo; naproti tomu u 62 (tj. u 31%) se početnost zvýšila a to včetně 30 druhů nově se v ČR usídlivších. Současné oteplování přináší posun hranic rozšíření teplomilných druhů směrem k severu, jak je dokumentováno například u někter‎ých skupin hmyzu. Soupis nepůvodních, člověkem nebo v důsledku jeho činnosti nově usídlen‎ých a často hospodářsky významných živočichů, vykazuje v současné době asi 600 druhů.

   Zpracování příručky odpovídá dnes osvědčeným mezinárodním standardům pro terénní určovací příručky: obsahuje barevné tabule jednotlivých druhů a stručné texty informující o velikosti, zvláštních determinačních znacích, rozšíření a početnosti v ČR, o prostředí, rozmnožování a případném významu pro člověka. Většina  živočichů je ztvárněna barevn‎mi kresbami, pouze u několika druhově velmi početných skupin jsou použity fotografické tabule."

            Z předmluvy a úvodu autorů.