Projekt ISORI je zaměřen na vývoj inovativní metody, odhalující jak vypadají částice v roztoku, jež vedou reakci požadovaným směrem, nebo naopak částice, jež snižují výtěžek reakce. Výsledkem by měla být metoda umožňující racionální design reakcí a chemických procesů.

Letošní rok je pro Univerzitu Karlovu mimořádně úspěšný - dvěma jejím mladým vědcům se totiž podařilo získat mimořádně prestižní ERC grant. Celkem ve třech vypsaných soutěžních kolech (2007, 2009 a 2010) uspěli mladí vědci z České republiky pouze čtyřikrát a poprvé dva z jedné instituce, Mgr. Jana Roithová, Ph.D. z Přírodovědecké fakulty UK  a doc. RNDr. Daniel Král´, Ph.D. z Matematicko fyzikální fakulty UK, jehož projekt „Classes of combinatorial objects - from structure to algorithms" získal v létě t.r. grant na 849.000 Euro.

Doménou dr. Roithové je studium reakčních mechanismů. Sama říká, že jenom počítání a teoretizování jí nebaví, pokud nesouvisí s následným experimentem a ověřením předpovězeného. Nejraději propočítává právě probíhající a analyzované chemické reakce. To je téma, které je ve středu zájmu všech chemiků. Všichni známe termín chemická reakce: na jedné straně jsou látky, které spolu reagují a na druhé to, co při reakci vzniká - produkty. V chemickém zápisu se jedná o rovnici, kde na levé straně jsou reaktanty, na pravé produkty a mezi nimi šipka, která ukazuje směr chemické reakce. Téměř vždy se v tomto zápisu jedná o velké zjednodušení. V chemických reakcích vystupují různé meziprodukty, jejichž poznání je nezbytné pro pochopení mechanismu chemické reakce. Pokud pochopíme, jak přesně probíhá chemická reakce, můžeme ji cíleně ovlivňovat - např. proto, abychom získali maximální výtěžnost požadovaného produktu. Pro většinu chemických reakcí nevíme, jak vlastně probíhají a komplexitu meziproduktů nahrazujeme jednoduše šipkou.

Jana Roithová uspěla s návrhem unikátní aparatury složené z několika propojených hmotnostních spektrometrů a tzv. studené pasti na reakční meziprodukty (zde se díky nízké teplotě jejich krátká doba života prodlouží). Jejím cílem je analyzovat komplexní reakce organických sloučenin a různých kovů s velkou přesností do nejmenších podrobností.

Řešení projektu bude založeno na synergickém využití klasické chemie, hmotnostní spektrometrie a teoretické chemie a unikátním spektroskopickém přístupu k výzkumu chemické reaktivity.

Starting grant je udělován Evropskou radou pro výzkum (European Research Council - ERC). Tato rada byla vytvořena před více než třemi lety a jejím hlavním úkolem je podporovat výzkum na hranici současného poznání. ERC poskytuje granty nejlepším výzkumným pracovníkům jakékoli státní příslušnosti, věku a z jakéhokoli vědeckého oboru.

Mgr. Jana Roithová, Ph.D. pracuje na Katedře organické a jaderné chemie na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Ve své sbírce má již řadu významných vědeckých a jiných ocenění jako je Cena „Chemie 2003 Rhodia ČR/ Francouzské velvyslanectví", Hlávkova cena (2005), Prémie Otty Wichterleho (2007), Cena L'Oreal pro „Ženy ve vědě" (2008) a Cena děkana Přírodovědecké fakulty UK (2009).

Od roku 2003 se opakovaně stala hlavní řešitelkou několika grantů, je autorkou více než 90 článků, které byly publikovány v recenzovaných odborných časopisech, a byla více než 1000x citována.

Jana Roithová se může pochlubit svou vysokou odborností v hmotnostní spektrometrii, má bohaté zkušenosti s měřením s lasery na volných elektronech a ovládá i výpočetní chemii.

V současné době vede povinné kurzy z oblasti výpočetní a organické chemie, školí student(k)y v bakalářském, magisterském i doktorandském studiu a je zařazena v zahájeném habilitačním řízení ke jmenování docentkou na Přírodovědecké fakultě UK.

Svůj hlavní vědecký zájem soustředí na experimentální a teoretický výzkum základních vlastností molekul, na výzkum mechanismů organických reakcí a na výzkum vlastností a reaktivity dikationtů s cílem najít nové cesty v chemické reaktivitě.

Zdroj: Tisková zpráva v časopise i-Forum