"Tato kniha vznikala postupně v průběhu dvaceti pěti let a je pokusem nahlédnout na Sakespearovo dílo v jeho úplnosti a v kontextu anglické renesance. Všechny studie a eseje v knize obsažené se rodily souběžně s překlady Shakespearových her a básní. Tato souvztažnost studií o Shakespearovi a překladu celého jeho díla je zcela určující pro metodu i strukturu této knihy.

Myšlení překladatelské se v shakespearovském kontextu nutně stává myšlením o renesanci. Shakespearovský překlad není jen dialog renesanční angličtiny a současné češtiny, ale také dialog dvou odlišných kultur. Tento dialog se netýká pouze tak zvaných reálií, ale celého renesančního myšlení a cítění. Tato okolnost činí z překladu Shakespeara záležitost mimořádně složitou a náročnou, zároveň neobyčejně zajímavou, ba fascinující. Kdyby se podařilo alespoň částečně přenést na čtenáře pocit dobrodružného hledání smyslu a významu, který jsem prožíval při psaní jednotlivých esejů, splnila by tato kniha svůj účel.

Svou celkovou skladbou kniha volně navazuje na první souborné vydání Shakespearových her pořízené v roce 1623 jeho divadelními kolegy. Toto první foliové vydání založilo Shakespearův věhlas a právem bývá - a to nejen v Anglii - pokládáno za knihu tisíciletí. První folio obsahuje celkem 36 her žánrově rozdělených na komedie, tragédie a historie.

Tato kniha je rovněž členěna podle žánrů. Ke komediím, historickým hrám a tragédiím dodává žánr romancí. Toto žánrové rozlišení je důsledkem pozdějšího vývoje a označuje Shakespearovy pozdní hry, které v prvním foliu byly zařazeny mezi komedie (Zimní pohádka, Bouře) a tragédie (Cymbelín). Dvě další hry, rovněž dnes pokládané za romance (Perikles, Dva vznešení příbuzní) do prvního folia zařazeny nebyly. Dnes však tvoří součást shakespearovského kánonu, a proto o nich pojednává i tato kniha. V tomto členění kniha vlastně obsahuje pět samostatných knih, neboť chronologicky členěné eseje nabízejí pohled na vývoj Shakespearovy komedie, tragédie, historické hry, romance i jeho děl básnických.

Velkou a úctyhodnou Knihu o Shakespearovi napsal u nás František Chudoba. Tato monografie chce pokračovat v tradici založené jeho krásnou knihou. Ta vyšla před více než šedesáti lety a stav shakespearovského bádání se během této dlouhé doby podstatně proměnil, a to jak v oblasti textologické, tak pokud jde o kontextuální studie a celkové vnímání Shakespeara a anglické rensance. Tyto proměny jsou ve zde přítomných esejích a studiích reflektovány."

Z úvodu autora.