"Přes dlouhou tradici fytocenologického výzkumu a dosti dobrou dokumentaci vegetace v České republice dosud chyběla moderní klasifikace vegetace. Proto byly od roku 1995 zahájeny přípravy k sestavení monografie Vegetace České republiky. Prvním dílčím cílem bylo vytvoření české národní fytocenologické databáze, která by v snadno dostupné elektronické podobě obsáhla pokud možno reprezentativní vzorek fytocenologických snímků z různých biotopů a oblastí České republiky (Chytrý & Rafajová 2003). Tyto snímky existovaly, ale byly rozptýleny v množství odborných knih, článků v různých časopisech, diplomových a disertačních pracích, rukopisných výzkumných zprávách, inventarizačních průzkumech chráněných území nebo terénních zápisnících a jiných písemných materiálech různých botaniků. Díky přízni profesora Johna S. Rodwella z Univerzity v Lancasteru ve Velké Británii a Stephana M. Hennekense z výzkumného ústavu Alterra v nizozemském Wageningenu jsme mohli při tvorbě databáze od začátku využívat zkušenosti z britského a nizozemského projektu klasifikace vegetace. John Rodwell pro nás zorganizoval v letech 1995 - 1997 sérii studijních pobytů a kurzů, jejich cílem bylo osvojení zásad práce s fytocenologickými databázemi a konkrétně s počítačovým programem TURBOVEG (Hennekens 1995, Hennekens & Schaminée 2001), který jeho autor Stephan  M. Hennekens poskytl českým uživatelům zdarma.

Snaha získat grantovou podporu k vytvoření národní fytocenologické databáze byla zpočátku neúspěšná, a proto převod fytocenologických snímků do elektronické podoby začala provádět hrstka nadšenců na Masarykově univerzitě v Brně, za přispění studentů z Univerzity Karlovy v Praze a kolegů z Botanického ústavu AV ČR (Chytrý 1997). Od roku 1999 bylo možné díky grantové podpoře Grantové agentury ČR ... přijmout na katedře botaniky PřF MU v Brně na plný úvazek Marii Rafajovou jako techničku pro správu České národní fytocenologické databáze.  ... Profesionální správa databáze a příspěvky mnoha spolupracovníků z Masarykovy Univerzity, Botanického ústavu AV ČR i odjinud vedly k rychlému rozvoji databáze (Chytrý & Rafajová 2003), která na konci roku 2005 obsahovala 72 476 fytocenologických snímků zaznamenaných na území České republiky v letech 1922 - 2005, uložených ve formátu programu TURBOVEG. Touto velikostí se databáze zařadila pravděpodobně na třetí místo na světě po databázi nizozemské a francouzské (Ewald 2001).

Vedle tvorby databáze fytocenologických snímků byl pro přípravu monografie Vegetace České republiky nezbytný vývoj a testování metod pro klasifikaci vegetace s využitím velkých souborů dat. Běžné klasifikační metody byly totiž vyvinuty pro datové soubory omezené velikosti, a pro soubory obsahující desetitisíce fytocenologických snímků jsou proto často buď nevhodné, nebo neumožňují plně využít potenciál těchto dat. Rovněž poznatky o tom, jak různé nedostatky v kvalitě dat ovlivňují analýzy podobně velkých souborů fytocenologických snímků, jsou dosud velmi omezené, což vyžadovalo provést různé metodické studie."

Z úvodu Milana Chytrého.