"Tato kniha je prvním odvážným pokusem určit dopředu chod dějin. Jedná se o to, sledovat osud jedné kultury, a sice té jediné, která je dnes na této planetě v úplnosti pochopena, kultury západoevropsko-americké, a to ve stadiích, jimiž ještě neprošla. Možnost řešit úkol tak ohromného rozpětí je dodnes zjevně nepovšimnuta, a i kdyby existovala, prostředky, jak ji využít, nebyly poznány nebo nebyly dostatečně zvládnuty.

Existuje nějaká logika dějin? Existuje mimo všeho nahodilého a nevypočitatelného jednotlivých událostí nějaká takříkajíc metafyzická struktura historického lidstva, která je bytostně nezávislá na zdaleka viditelných, populárních, duchovně politických útvarech povrchu? Není tomu tak, že ona metafyzická struktura spíše teprve vyvolává tuto skutečnost nižšího stupně? Nejeví se snad chápajícímu oku velké rysy světových dějin stále znovu v nějakém tvaru, který dovoluje závěry? A jestliže tomu tak je, kde leží hranice takového vyvozování závěrů? Je možné v samotném životě - neboť lidské dějiny jsou souhrnem nesmírných životů, právě jejichž Já a osobu již jazykový úzus mimovolně v myšlení i jednání zavádí individua vyššího řádu jako "antika", "čínská kultura" nebo "moderní civilizace" - najít stupně, jimiž dějiny musí projít, a sice v pořadí, jež nepřipouští žádnou výjimku? Mají pojmy, základní pro vše organické, jako zrození, smrt, mládí, stáří, délka života, v tomto okruhu snad nějaký přísný smysl, který ještě nikdo neodhalil? Krátce řečeno, leží v základě všeho historického obecně biografické praformy?

Jak vidíme, zánik Západu, nejprve místně a časově omezený fenomén jako jemu odpovídající zánik antiky, je filosofickým tématem, jež pojaté v celé své tíži v sobě zahrnuje všechny velké otázky bytí.

Chce-li člověk zjistit, v jaké podobě se naplní osud západní kultury, musí nejdřív poznat, co kultura je, v jakém poměru stojí k viditelným dějinám, k životu, k duši, k přírodě, k duchu, v jakých formách se zjevuje a do jaké míry jsou tyto formy - národy, jazyky a epochy, bitvy a ideje, státy a bohové, umění a umělecká díla, vědy, práva, hospodářské formy a světonázory, velcí lidé a velké události - symboly a jak mají být jako takové vykládány."

Z úvodu autora.