"Květena České republiky je koncipována jako moderní, kriticky pojatá květena středního rozsahu, shrnující současné poznatky o druhové skladbě vegetace cévnatých rostlin (kapraďorostů, nahosemenných a krytosemenných). Rozsahem a společenskou závažností představuje jeden z významných výstupů grantových projektů podpořených Grantovou agenturou České republiky. Na jeho řešení se podílí Botanický ústav AV ČR a další botanické instituce v České republice. Dílo zahrnuje všechny domácí druhy cévnatých rostlin, dále druhy zdomácnělé, zplaněné a častěji pěstované.  Formou poznámek jsou zachyceny i druhy přechodně zavlékané, dále méně často pěstované rostliny okrasné a užitkové, jakož i rostliny, jejichž výskyt na území ČR lze s určitou pravděpodobností očekávat. Hlavní důraz je kladen na druhy domácí, zdomácnělé a v zemědělství a lesnictví běžně pěstované, které jsou zpracovány nejpodrobněji. Podstatnou náplní jejich zpracování jsou charakteristiky taxonomické a chorologické (včetně základní synonymiky, zhodnocení variability a karyologických poměrů). Velká pozornost je věnována i údajům o ekologii a cenologii druhů, dynamice změn v jejich šíření a výskytu (včetně ohrožení civilizačními vlivy) a jejich praktickému významu jako zdrojů potravin, surovin, léčiv, jako okrasných rostlin, plevelů apod. Rostliny pokojové, skleníkové a akvarijní nejsou do Květeny zahrnuty. Obrazovým doprovodem přehledně členěného textu jsou původní kresby, znázorňující většinu druhů jak v celkovém vzhledu, tak v detailech usnadňujících správné určení. Celé dílo je rozvrženo do devíti svazků.

Osmý svazek, navazující na svazky vydané v letech 1988, 1990, 1992, 1995, 1997, 2000 a 2004, zahrnuje jeden rod dvouděložných rostlin - pampelišku (Taraxacum) z čeledi čekankovitých (Cichoriadeae) se 179 druhy zpracovanými podrobně a dalšími, zpracovanými poznámkovou formou. Dále obsahuje klíč k určení všech čeledí jednoděložných rostlin, z nichž je zde zpracováno 27 (AcoraceaeAmaryllidaceae) se 75 rody a 199 číslovanými druhy a mnoha dalšími, uvedenými v Poznámkách. Z rozsáhlejších čeledí jsou zastoupeny např. Pomatogetonaceae, Liliaceae, Orchidaceae, Iridaceae, Covallariaceae a Hyacinthaceae. Text je doplněn 104 celostránkovými obrazovými tabulemi. Na přípravě svazku se podílelo 29 autorů.

Květena České republiky je dílo široké využitelnosti a velkého společenského významu. Je určeno výzkumným pracovníkům teoretických i aplikovaných oborů botaniky a dalších biologických odvětví, odborníkům v otázkách životního prostředí a ochrany přírody, odborným pracovníkům v zemědělské a lesnické praxi, učitelům biologie na školách všech stupňů  i studentům, jakož i ostatním zájemcům o flóru z řad široké veřejnosti. Svým celkovým pojetím a hloubkou zpracování je v české literatuře nejpodrobnější flórou našeho státního území. Jako jedna ze základních flór středoevropského prostoru je důležitým zdrojem informací i pro botaniky v zahraničí."

Z přebalu knihy.