Všechny informace a data zde dostupná pochází z veřejně dostupných dat z oficiálních stránek vyzkum.cz.

Pravidelné hodnocení výsledků výzkumu a vývoje vychází z usnesení vlády ze dne 23. června 2004 č. 644 k hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků a z Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR schválené usnesením vlády ze dne 26. března 2008 č. 287.

Pro hodnocení prováděné v roce 2009 byla vydána Metodika hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2009, kterou Rada pro výzkum a vývoj schválila na svém 244. zasedání dne 12. června 2009. Po schválení byl dokument dne 17. června 2009 podepsán předsedou Rady pro výzkum a vývoj a předsedou vlády ČR, Ing. Janem Fischerem, CSc.

Metodika je rozdělena do dvou částí, a to na hodnocení výsledků výzkumných organizací a na hodnocení programů VaV ukončených v roce 2008.

Text Metodiky je uveden v Základních dokumentech.