To, co zde uveřejňujeme, pochází z období posledního půldruhého roku Wittgensteinova života. Wittgenstein v polovině roku 1949 navštívil na pozvání Normana Malcolma Spojené státy, kde žil v jeho domě v Ithace. Malcolm mu dal nový podnět k tomu, aby se zabýval Moorovou "defence of common sense" (obranou zdravého lidského rozumu), tedy jeho tvrzením, že o určitém počtu vět s jistotou ví, že jsou pravdivé; např.: "zde je jedna ruka - a zde druhá", "Země existovala dávno před mým narozením" a "nikdy jsem se nevzdálil od zemského povrchu". První z těchto vět pochází z Moorovy statě "Proof of the External World", druhé dvě z jeho práce "Defence of Common Sense"; Wittgenstein se o toto dílo zajímal již dlouho a Moorovi řekl, že je to jeho nejlepší stať. Moore s tím souhlasil. Kniha, kterou zde předkládáme, obsahuje vše, co Wittgenstein od oné doby až do své smrti k tomuto tématu napsal. Celá se skládá z prvých náčrtů; již nikdy se nedostal k tomu, aby tento materiál utřídil a přepracoval. ...

Po svém vydání vyvolalo toto dílo rozporné reakce a mělo zprvu nejednoznačný ohlas. Část interpretů jej hodnotila jako pouhé pokračování předcházející Wittgensteinovy filosofie a repliku, resp. rozvedení některých jejích hlavních myšlenek a motivů, jiní soudili, a tento názor se postupně prosadil, že se jedná o zcela nové a originální dílo, které předznamenává další významnou etapu ve vývoji Wittgensteinova filosofického myšlení.

K uvedeným pochybnostem o významu spisu přistoupil také další spor, spor o jeho autentičnost a tedy diskuse o tom, zda lze jeho výslednou podobu pokládat za Wittgensteinovo autentické dílo, protože tento spis podobně jako řada jiných Wittgensteinových prací, nebyl jeho vlastním výtvorem, nýbrž umělým produktem editorů a vydavatelů, a že je tedy velmi problematické a sporné pokládat jej v této podobě za jeho vlastní dílo a Wittgensteina za konečného autora.

I přes tyto kritické hlasy a připomínky zpochybňující význam, autorství i autentičnost tohoto díla se však postupně prosadil názor, který dnes obecně platí, že spis O jistotě je zařazován mezi Wittgensteinovy nejvýznamnější práce a je pokládán za dílo, které představuje brilantní ukázku stylu, metody i postupů jeho pozdní filosofie.

Z předmluvy a doslovu knihy.