Všechny informace a data zde dostupná pochází z veřejně dostupných dat z oficiálních stránek vyzkum.cz.

Pravidelné hodnocení výsledků výzkumu a vývoje vychází z usnesení vlády ze dne 23. června 2004 č. 644 k hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků a z Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR schválené usnesením vlády ze dne 26. března 2008 č. 287.

Pro hodnocení prováděné v roce 2010 byla vydána Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro roky 2010 a 2011), kterou schválila Vláda ČR na svém jednání dne 4. srpna 2010, usnesením č. 555.Metodika je rozdělena do dvou částí, a to na hodnocení výsledků výzkumných organizací a na hodnocení programů VaV ukončených v roce 2008.

Text Metodiky je uveden v Základních dokumentech.