V roce 2010 bylo zavedeno pravidlo stanovující, že výsledky registrované v RIV, které byly již jednou hodnocené, tj. na základě již schváleného Hodnocení bylo výsledkům přiřazeno bodové hodnocení, nelze měnit či doplňovat opravnými dodávkami údajů.
Výsledky, které nesplňovaly definice jednotlivých druhů výsledků platné v době, kdy tyto výsledky byly dodány do RIV, nebyly hodnoceny a byly z IS VaVaI odstraněny.

Hodnocení probíhalo dle Metodiky ve pěti etapách:

  • 1. etapa: Zpracování všech přijatých výsledků a výpis vyřazených výsledků a výsledků s rozpory a nesrovnalostmi.
  • 2. etapa: Ověření všech údajů zařazených do hodnocení a řešení zjištěných rozporů.
  • 3. etapa: Předání údajů zařazených do hodnocení poskytovatelům k připomínkám.
                     Kontroly obsahu IS VaVaI správcem IS VaVaI (Fyzická kontrola druhu výsledku "P - patent").
  • 4. etapa: Veškerá vyjádření zaslaná poskytovateli byla jednotlivě posouzena. Argumenty uvedené poskytovateli proti vyřazení konkrétních výsledků z Hodnocení 2010 byly seskupeny podle jejich obsahu do uceleného přehledu.
  • 5. etapa: Po vypořádání všech připomínek poskytovatelů a schválení jejich vypořádání Radou vznikl konečný soubor výsledků, který je podkladem pro tabulku č. 6: Konečné výsledky Hodnocení výzkumných organizací (VO), agregované podle jednotlivých VO.

Podrobnější informace o průběhu hodnocení 2010 jsou v přiloženém dokumentu (Zpráva o průběhu hodnocení 2010).