Rovněž byla přednesena zpráva o činnosti Akademické rady za období od XL. zasedání Akademického sněmu, dále zpráva o ekonomické situaci Akademie věd ČR a sněm projednal i návrh rozpočtu na rok 2013. Zasedání se zúčastnili ministr školství mládeže a tělovýchovy prof. Petr Fiala, místopředsedkyně Rady pro výzkum, vývoj a inovace PhDr. Miroslava Kopicová, čelní představitelé AV ČR, zástupci všech ústavů, reprezentanti vysokých škol, státní správy a podnikatelských kruhů a řada dalších významných osobností.

Prof. Jiří Drahoš se ve svém projevu v úvodu zaměřil na aktuální problematiku Metodiky hodnocení výsledků výzkumu, vývoje a inovací v ČR (tzv. kafemlejnek). Připomněl, že podle řady odborných stanovisek včetně Mezinárodního auditu výzkumu, vývoje a inovací v ČR jde o principiálně nevhodný a vadný nástroj, který je třeba co nejdříve opustit. „Přesto jsme neustále konfrontováni se snahami princip kafemlejnku cestou různých ,zlepšení´ a ,inovací´ legitimizovat a zachovat. Děje se tak dokonce navzdory skutečnosti, že i v programovém prohlášení současné vlády České republiky je jasně deklarována potřeba změnit stávající způsob hodnocení vědy,“ uvedl Jiří Drahoš. V této souvislosti zmínil i navrhované „dočasné řešení“ v podobě Principů Metodiky 2013 – do doby, než bude dokončen a implementován nový projekt Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací v ČR, který jako tzv. Individuální projekt národní (IPn Metodika) realizuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Současně je vyvíjeno úsilí, aby se zaměření tohoto projektu přiblížilo zmíněným Principům Metodiky 2013. Podle Jiřího Drahoše jsou však oba cíle neslučitelné. Jak předseda AV ČR zdůraznil, Principy Metodiky 2013 i všechny dosavadní verze Metodiky jsou pouhou imitací skutečného hodnocení. Jde o nástroj, který poškozuje českou vědu v mezinárodním kontextu tím, že nadřazuje kvantitu kvalitě a mění nežádoucím způsobem ění nežádoucím způsobem ění nežádoucím způsobem ění nežádoucím způsobem ění nežádoucím způsobem ění nežádoucím způsobem ění nežádoucím způsobem ění nežádoucím způsobem ění nežádoucím způsobem ění nežádoucím způsobem ění nežádoucím způsobem ění nežádoucím způsobem ění nežádoucím způsobem ění nežádoucím způsobem ění nežádoucím způsobem ění nežádoucím způsobem ění nežádoucím způsobem ění nežádoucím způsobem motivaci vědeckých pracovníků motivaci vědeckých pracovníků motivaci vědeckých pracovníků motivaci vědeckých pracovníků motivaci vědeckých pracovníků motivaci vědeckých pracovníků motivaci vědeckých pracovníků motivaci vědeckých pracovníků motivaci vědeckých pracovníků motivaci vědeckých pracovníků motivaci vědeckých pracovníků motivaci vědeckých pracovníků motivaci vědeckých pracovníků motivaci vědeckých pracovníků motivaci vědeckých pracovníků motivaci vědeckých pracovníků motivaci vědeckých pracovníků motivaci vědeckých pracovníků . „Výsledky nedávno skončeného Mezinárodního auditu ukazují, že bez zapojení zahraničního partnera s vlastními rozsáhlými zkušenostmi ze způsobů hodnocení vědy a výzkumu ve světě nelze vytvořit kvalitní nový způsob hodnocení, na němž by se shodli všichni hlavní aktéři systému výzkumu, vývoje a inovací. Považujeme proto za velmi důležité, aby byla bez dalších odkladů zahájena práce na návrhu nového systému hodnocení a financování výzkumných organizací,“ uvedl Jiří Drahoš, podle něhož dosud navržené Principy Metodiky 2013 nesplňují požadavek na přiměřená a stimulující kritéria hodnocení vědeckých výsledků. „Říkám se vší vážností, že Akademie věd takový systém hodnocení zásadně odmítá,“ podtrhl Jiří Drahoš.

Předseda AV ČR se ve svém projevu podrobněji věnoval i Strategii rozvoje Akademie věd ČR pro období 2014–2020 a také otázce celkové stabilizace výzkumného prostředí a dlouhodobé udržitelnosti nově budovaných výzkumných center, a to i po roce 2020. Jak řekl, rozhodující bude, zda a do jaké míry se podaří nalézt vnitřní rezervy ve výdajích státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace (tj. méně účelně vynakládané nebo volné finanční prostředky) a zároveň účelně využít prostředků na výzkum a vývoj ze zdrojů Evropské unie. Podle Jiřího Drahoše bude třeba položit si otázku, zda plánované výdaje státního rozpočtu v letech 2013–2020 odpovídají nárokům na udržitelnost nových výzkumných center, jak budou potřeby center zohledněny v přípravě budoucích operačních programů, zda a jak bude zajištěno jejich financování po roce 2020 a jak podpořit spolupráci s podnikovou sférou. „Má-li být plně využit potenciál nových výzkumných center, nesmíme zároveň připustit destabilizaci stávajících výzkumných organizací,“ zdůraznil Jiří Drahoš. Předseda AV ČR je též přesvědčen, že pro budoucnost české vědy je důležité, aby se RVVI k těmto problémovým okruhům vyjádřila. „Apeluji tedy na Radu, aby připravila konzistentní plán stabilizace výzkumných organizací a udržitelnosti výzkumných kapacit nově budovaných v rámci celého systému výzkumu, vývoje a inovací v České republice a předložila ho vládě České republiky,“ pronesl v závěru svého vystoupení Jiří Drahoš.

Připravil: Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR

Zdroj: Tisková zpráva AV ČR

 

(Zdroj obr.: Akademie věd ČR)