Český program ERC CZ navazuje na program „Myšlenky" vyhlašovaný Evropskou výzkumnou radou (ERC - European Research Council), jenž podněcuje vysoce kvalitní vědeckou činnost v Evropě prostřednictvím podpory nejlepších a nejkreativnějších vědců, akademických a technických odborníků k předkládání návrhů projektů do všech oblastí výzkumu.

Kvalitu a průlomový přístup projektu Michala Holčapka pro výzkum včasné diagnostiky rakoviny ocenila Evropská výzkumná rada, která v rámci programu „ERC - Starting Grants" udělila projektu nejvyšší hodnocení „A" " v obou kolech hodnocení. Pro vyčerpání alokovaných finančních prostředků nebylo ale možné projekt financovat přímo ze zdrojů Evropské unie, proto se financování ujala Česká republika. Evropská výzkumná rada přijala od roku 2008 k financování pouze 7 projektů, které podala v roli hlavního řešitele vědecko-výzkumná instituce z České republiky.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR podporuje takovéto projekty hraničního výzkumu, které uspěly ve výběrových řízeních organizovaných Evropskou radou pro výzkum „ERC", byly ohodnoceny a zařazeny jako velice kvalitní, ale nemohly být financovány přímo z rozpočtu Evropské rady pro výzkum, každoročně finančními prostředky v rámci tzv. programu ERC CZ.

V letošním roce byly v celé České republice přijaty pouze 3 projekty v rámci tohoto programu ERC CZ a projekt prof. Michala Holčapka z Univerzity Pardubice je jedním z nich. Na realizaci projektu na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice přidělilo ministerstvo řešiteli dotaci v celkové výši 45,5 mil. Kč.
Profesor Holčapek k projektu uvádí: „Náš výzkumný projekt je založen na skutečnosti, že rakovina ovlivňuje metabolické složení buněk, což může být využito při hledání lipidových biomarkerů pro včasnou diagnostiku rakoviny. Kvantifikace jednotlivých tříd lipidů bude provedena pomocí nově vyvinutých metod s využitím hmotnostní spektrometrie a kapalinové chromatografie včetně využití moderních analytických metod, jako jsou např. vícerozměrné separační techniky, hmotnostně-spektrometrické zobrazování tkání nebo separace v plynné fázi s využitím iontové mobility. Tyto metody nabízejí nové možnosti pro detailnější charakterizaci lipidomu, což lze využít třeba při hledání biomarkerů závažných onemocnění."

Navržené postupy, které mají být projektem ověřeny, prof Holčapek dále objasňuje: „Biochemické změny v organismu v důsledky růstu nádoru se odráží i ve složení tělních tekutin využitelných pro neinvazivní screening vybraných typů nádorového onemocnění. Cílem našeho komplexního přístupu lipidového profilování je tedy nalezení molekul lipidů s výrazným zvýšením či snížením koncentrace v biologických vzorcích vyoperovaných nádorů a normálních zdravých tkání, krve a moči pacientů trpících rakovinou a zdravých dobrovolníků. Výzkum bude probíhat v úzké spolupráci s klinickými pracovišti, jako jsou např. Fakultní nemocnice v Olomouc, Pardubická krajská nemocnice nebo Masarykův onkologický ústav v Brně."

Přinesou-li tyto postupy předpokládané výsledky, pak budou moci významně přispět pro včasné odhalení rakoviny, což zásadním způsobem zvýší šanci pacientů na přežití, a také sníží vedlejší efekty použité léčby. Využití se předpokládá zejména u typů rakoviny s vysokou úmrtností a bez spolehlivého screeningového programu, jako tomu je například u rakoviny plic, prostaty, ledvin a slinivky.

Fotografie: Hmotnostně spektrometrický obraz dvou různých lipidů v koronárním řezu krysího mozku, foto R. Jirásko, FChT UPa

Bližší informace a kontakt:
prof. Ing. Michal Holčapek, Ph.D., řešitel projektu
Katedra analytické chemie, Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice, tel. 466 037 087, michal.holcapek@upce.cz

Zdroj: Tisková zpráva UPCE