Nejnovější výsledky prezentují badatelé na odborné konferenci České asociace geomorfologů v Teplicích. Konference se koná od 23. do 25. dubna 2014. Během třídenní akce zde představí účastníci řadu svých prací ve vysokých horách různých částí světa (např. slovenské Tatry, Turecké pohoří Taurus - Ostravská univerzita v Ostravě) a v polárních oblastech (Špicberky - ÚSMH). Právě v těchto regionech se nejvíce projevují změny klimatu a s nimi spojené změny v chování hornin a svahů.

Třídenní 14. mezinárodní konferenci pod názvem Stav geomorfologických výzkumů v roce 2014 pořádá Katedra geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a ÚSMH.  

Podle Jana Klimeše se výzkum v peruánském pohoří Cordillera Blanca zabývá hrozbou vzniku povodní v okolí ledovcových jezer a v obydlených částech dvou údolí, kde se nachází i hlavní provinční město Huarz. Badatelé na základě terénních měření vytvářejí povodňové modely. Výsledkem průzkumů jsou pak mapy s vyznačením nejohroženějších lokalit. „Po zhodnocení našeho výzkumu můžeme dát místním lidem doporučení, které lokality nemají obydlovat a zastavovat, protože zde hrozí největší škody z povodní," uvedl doc. RNDr. Vít Vilímek, CSc. z Přírodovědecké fakulty UK, který s výzkumnými pracemi v Peru začal v roce 1996. V současné době je i předsedou České asociace geomorfologů.

Pohoří Cordillera Blanca si vědci vybrali především proto, že jde o nejvíce zaledněné tropické pohoří, v němž v důsledku globálního oteplování dochází k výraznému odtávání ledovců. Tento jev způsobuje změny v chování hornin a svahů, které se mohou projevit zvýšeným nebezpečím vzniku sesuvů a povodní z ledovcových jezer. „Jedním z našich cílů je sestavit databázi povodní, které ve všech vysokých pohořích světa způsobila ledovcová jezera," dodal doc. Vilímek. 

Česká asociace geomorfologů sdružuje od roku 1999 odborníky a studenty, kteří se zabývají poznáváním tvarů a pochodů na zemském povrchu. Výzkum zahrnuje řadu témat, kterými se vědci zabývají nejen v České republice, ale také v různých částech světa. Patří sem studium sesuvů (České středohoří, Český ráj, Jeseníky, Beskydy, Bílé Karpaty, okolí Brna, Peru, Kanárské ostrovy, Krym, Špicberky, Turecko); zkoumání zlomů (Krušné hory, Jeseníky, Beskydy, Kalifornie, Etiopie);  výzkum tvarů vzniklých činností ledu (Šumava, Krkonoše, Jeseníky, Vysoké Tatry, Francie, Antarktida); studium ukládání a transportu sedimentů nebo zbytků rostlin v řekách (Šumava, Beskydy, povodí Moravy); výzkum jeskyní nebo tvarů, které vytvořil člověk během těžby nerostných surovin.

 

Pro další informace kontaktujte:

RNDr. Jan Klimeš, Ph.D.  - výzkum sesuvů a ledovcových jezer v Peru 
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i, Praha
klimes@irsm.cas.cz
, +420 723349886

Doc. RNDr. Vít Vilímek, CSc. - předseda České asociace geomorfologů (www.geomorfologie.eu)
Katedra fyzické geografie a geoekologie, PřF Univerzity Karlovy v Praze
vilimek@natur.cuni.cz

Doc. Tomáš Pánek, Ph.D. -  výzkum sesuvů v tureckém pohoří Taurus, ve Vysokých Tatrách 
Katedra fyzické geografie a geoekologie, PřF Ostravské univerzity v Ostravě
tomas.panek@osu.cz, +420 777270716

Mgr. Jan Blahút, Ph.D.  - výzkum sesuvů a deformací hornin, Špicberky
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i, Praha
blahut@irsm.cas.cz
, +420 603808648

 

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i. je pracoviště zaměřené na studium struktury a vlastností horninového prostředí, hornin, odvozených materiálů a speciálních kompozitních materiálů. Zkoumá přírodní i indukované jevy a procesy působící na chování, vývoj a stabilitu hornin v jejich přirozeném uložení v zemské kůře a širokou škálu anorganických a organických materiálů jak na místě, tak vytvořených v laboratorních podmínkách. Uplatňuje pokročilé monitorovací i laboratorní metody výzkumu s cílem formulovat vědecké poznatky a stanovit podmínky jejich využití v praxi.

Zdroj: Tisková zpráva Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR