Prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D., z kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole vysvětlil, že tento typ nádoru není sice častý, ale zato velmi obtížně léčitelný. Při jeho chirurgickém odstranění je často nutno odejmout rozsáhlé části obličeje a krku, což velmi snižuje kvalitu dalšího pacientova života. V nejhorším případě však ani takto razantní operace nezachrání nemocnému život.

Výzkumný tým objevil, že růst tohoto typu nádoru kromě vlastních nádorových buněk významně ovlivňují i nenádorové buňky v jeho okolí, a to zejména fibroblasty (buňky vazivové tkáně). Dále vědci zjistili, které geny se podílejí na výměně informací (jakémsi rozhovoru) mezi těmito fibroblasty a nádorovými buňkami. Přišli na to, že produkty těchto genů je možné zablokovat a potlačit tak tu činnost fibroblastů, která podporuje růst nádoru. Předpokládají tedy, že léčba založená na objeveném mechanismu může zpomalit, případně zastavit růst zhoubného nádoru. Na základě pokusů ve tkáňových kulturách připravili dva návrhy na možnou biologickou léčbu, kterou si nechali patentovat.

„Výzkum bylo možno provést díky nezištnému souhlasu více než sta pacientů Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol, kteří poskytli s povolením etické komise vzorky tkání. Takto velký soubor je i v mezinárodním měřítku významný," řekl prof. Smetana.

Ve spolupráci s lékaři Dermatovenerologické kliniky 1. LF UK a VFN zahájil výzkumný tým hledání podobných mechanismů u maligního melanomu, jednoho z nejzhoubnějších kožních nádorů. Zjistil rovněž, že se nové poznatky dají pravděpodobně aplikovat i na zákonitosti hojení ran. V konečné fázi by to mohlo znamenat, že objasnění mezibuněčných kooperací v nádorech přispěje i k léčbě chronických poranění.

Děkan 1. LF UK, prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc, zdůrazňuje, že za tímto vědeckým úspěchem stojí kvalitní spolupráce vědců a kliniků z několika pracovišť fakulty. „Právě souhra více medicínských disciplín a špičkový základní výzkum jsou nenahraditelným zdrojem pro budoucí aplikace a klinické využití ve prospěch pacientů. Na naší fakultě chceme maximálně podporovat právě týmy, které přinášejí nové myšlenky a prioritní výsledky, týmy, které jsou vědeckými školami a lídry ve svých disciplínách," doplnil děkan.

1. LF UK patří k nejproduktivnějším českým institucím v biomedicínském a klinickém výzkumu. Anatomický ústav 1. LF UK je jedním ze 75 jejích teoretických a klinických pracovišť. Věda a výzkum jsou v ústavu zaměřeny na buněčnou a vývojovou biologii, glykobiologii a tkáňové inženýrství, experimentální morfologii, neurovědy, experimentální medicínu a klinickou anatomii. Ústav spolupracuje s pracovišti Akademie věd ČR a dalšími českými i zahraničními pracovišti. Anatomický ústav je zapojen do evropské školicí sítě Marie Curie v oblasti glykobiologie GLYCOPHARM.

 

O 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze

1. LF UK je přímou pokračovatelkou původní lékařské fakulty, která byla součástí Univerzity Karlovy již od jejího založení Karlem IV. roku 1348. V současnosti je 1. LF UK nejstarší lékařská fakulta ve střední Evropě a největší z českých lékařských fakult. Jejími základními studijními programy jsou všeobecné lékařství a zubní lékařství. Kromě toho 1. LF UK nabízí studium dalších zdravotnických oborů, specializační a celoživotní vzdělávání a řadu doktorských programů. Každoročně absolvuje 1. LF UK více než 300 nových lékařů, v letošním akademickém roce zde studuje 4426 pregraduálních a 934 postgraduálních studentů.

1. LF UK je zároveň nejproduktivnější institucí v biomedicínském a klinickém výzkumu - svědčí o tom jak počty a kvalita publikací, tak i řešených grantových projektů. Vědecká práce, pregraduální a postgraduální výuka probíhá na 75 teoretických ústavech a klinických pracovištích společných se Všeobecnou fakultní nemocnicí, Fakultní nemocnicí v Motole, Ústřední vojenskou nemocnicí, Thomayerovou nemocnicí, Nemocnicí Na Bulovce, ale i v dalších mezioborových centrech včetně řady celostátních.
1. LF UK se rovněž podílí na projektu BIOCEV - evropském vědeckém centru excelence v oborech biotechnologie a biomedicíny - a projektu Kampus Albertov, zaměřeném na rozvoj excelentních vědeckých a výukových aktivit Univerzity Karlovy v oblasti přírodních a lékařských věd.

Zdroj: Tisková zpráva 1.LF UK