Jedinou institucí v ČR a Slovensku zabývající se ověřováním technologií je CEMC, které podepsalo smlouvu s Evropskou komisí. Na základě této smlouvy a akreditace Českého institutu pro akreditace (ČIA) má CEMC možnost ověřovat inovativní technologie výrobcům/dodavatelům, kteří mají ambice prorazit na evropský a světový trh. Technologií se mimo jiné rozumí také výrobky, inženýrská řešení nebo služby s významným přínosem pro životní prostředí.  Ve světě jsou průkopníky tohoto způsobu ověřování hlavně v Americe a Kanadě. Pro tuzemské výrobce je však velmi zajímavý fakt, že v oblasti ETV se pohybují některé velmi zajímavé asijské ekonomiky, v jejichž čele stojí Japonsko, Korea, Filipíny a rovněž s ověřováním začíná i Čína.

Stejně jako Evropská komise i CEMC předpokládá, že ověřená technologie nezávislou stranou typu A (dle ISO 17020) je doložitelně daleko více konkurenceschopná a časem se stane nezbytností. CEMC tímto nabízí výjimečnou příležitost pro výrobce, dodavatele a výzkumné týmy, kteří chtějí upozornit na své produkty. Jejich ověřené technologie se prostřednictvím CEMC dostanou do evropské databáze inovativních technologií a současně obdrží marketingově využitelné logo ETV, čímž dosáhnou na globální trh a výrazně se odliší od konkurence.

Každý podnikatel, který jde na trh s novou technologií, vlastně riskuje možný neúspěch. Ověřená technologie, respektive výsledky projektu nebo tzv. certifikované metodiky snižuje riziko podnikatele a zvyšuje míru úspěchu.  Nezanedbatelné není ani to, že výsledky ověřování mohou být použity k prokázání shody s příslušnými právními předpisy, k podpoře nabídek při zadávání veřejných zakázek, k přesvědčení investorů o spolehlivosti výkonových parametrů, a v neposlední řadě k zamezení nutnosti opakování demonstrací pro cílové uživatele. Ověření technologie nezávislým subjektem zvyšuje důvěru na obou stranách. Jak výrobce, tak zákazníka.

Smlouva s Evropskou komisí zvýhodní prvních 9 zájemců o ověření tím, že 50% nákladů uhradí EK. Zelenou ověřování technologií dává také Ministerstvo životního prostředí a Technologická agentura ČR, se kterými CEMC aktivně spolupracuje.

Využití metodologie ETV je velmi zajímavé i v oblasti ověřování výsledků projektů v oblasti vědy a výzkumu. Rada vlády pro vědu a výzkum je si vědoma, že výsledky projektů v oblasti VaVaI, které spolknou ročně 72 mld. korun, nejsou systémově ověřovány. Nezávislé ověření by mimo jiné ukázalo, zda jsou prostředky využívány správným směrem. Věříme, že v tomto ohledu metodologie ETV, která je nedílnou součástí programu Horizont 2020, bude přínosem pro celospolečenskou diskusi na téma efektivnosti vynaložených prostředků na aplikovaný výzkum.

CEMC již v současné době spolupracuje s organizacemi, které u projektů financovaných Technologickou agenturou ČR (TA ČR) potřebují ověřit výsledky projektů včetně tzv. certifikovaných metodik. Z doposud prezentovaných technologií lze jmenovat: Kalové hospodářství malých čistíren s minimálními nároky na energii (Dekonta, a.s.), Termická desorpce tuhých materiálů působením mikrovlnného ohřevu (Dekonta, a.s.). O dalších domácích projektech budeme informovat v příštích číslech. Pro ukázku uvádíme i několik projektů z Evropy: Briketovací lis na slámu, trávu a jiné biomasy - Polsko,  Bioplynárna potravinového odpadu - Francie, zpracování odpadu prostřednictvím plazmového zplyňování - UK, Výroba surového substrátu pro pěstování jedlých hub z digestátu z bioplynové stanice - Dánsko, Mechanické oddělování kapalných odpadů (kejdy) do pevného a kapalného podílu - Dánsko, Obnova a recyklace amoniaku při zpracování znečištěných odpadních vod - Francie.

Inovativními projekty vhodnými pro ověření ETV se každoročně zabývá konference TVIP . Této problematice bude dáván stále větší prostor na odborném poli. Například další ročník konference TVIP, který proběhne 18. - 20. 3. 2015 nebude výjimkou.  Na toto téma se bude velmi živě diskutovat také na prvním ročníku konference Předcházení vzniku odpadů, který se uskuteční dne 2. 10. 2014 v Kostelci nad Černými lesy.

Bližší informace naleznete na stránkách Třetí ruky (http://www.tretiruka.cz/eu-etv/)

Zdroj: CEMC - České ekologické manažerské centrum