Na 300 účastníků z různých odvětví se sešlo, aby si sdělili své poznatky, činnosti a nápady, jak předcházet vzniku odpadů. Ředitel odboru odpadů Ministerstva životního prostředí, Ing. Jaromír Manhart se zaměřil na Program předcházení vzniku odpadů. Ten je v současné době ve vládě, která ho má schválit v podobě usnesení. Jednotlivé přednáškové bloky se pak zaměřily především na prevenci vzniku potravinových odpadů, odpadů z průmyslové výroby a komunálních odpadů.

Přednášky odhalily velmi zajímavé problémy, které je v rámci programu nutné řešit a ukázaly, na co se zaměřit. Program prevence vyžaduje přehodnotit některé legislativní požadavky, které brání rozvinutí tohoto programu zejména v oblasti znovupoužití produktů. Zvlášť citelné jsou legislativní překážky v oblasti potravin, ale třeba i ve zpětném odběru textilu a jiných komodit.

Konference upozornila na problém s vykazováním účinků prevenčních opatření. Vyzdvihly nezbytnou motivaci široké veřejnosti a ukázaly na praktické možnosti, jak předcházet odpadům v domácnostech, obcích a regionech formou uvedení příkladů Dobré praxe.

Přednášky bez rozdílu v zaměření odkryly fakt, že opětovné použití produktů je příležitostí nejen pro předcházení vzniku odpadů, ale také pro částečné řešení nezaměstnanosti a obecně pro řešení sociální soudržnosti v regionech.

Závěry konference všem účastníkům naznačily, že Prevence vzniku odpadů vyžaduje nové přístupy výrobců a dodavatelů ke svým produktům ve smyslu jejich odpovědnosti za výrobek až do konce jeho životnosti. I v této oblasti se doporučuje motivovat výrobce formou příkladů dobré praxe.

Pavel Mohrmann

CEMC - České ekologické manažerské centrum, je nevládní neziskové sdružení pro průmyslovou ekologii a ochranu životního prostředí. Sdružuje právnické i fyzické osoby, které se hlásí k udržitelnému rozvoji společnosti. Svým členům i ostatním zájemcům poskytuje služby v oblasti problematiky REACH, CLP, IPPC a nově i v oblasti certifikace ETV Ekoinovace. Je Centrem technické normalizace pro oblast ekomanagementu, tj. pro normy řady ISO 14 001.

Zdroj: Tisková zpráva CEMC