Špičkoví badatelé jsou už svým samotným vědeckým potenciálem velkým přínosem pro obor, kterému se věnují. Když ale navíc dokáží tyto poznatky předávat laické veřejnosti formou poutavého „detektivního příběhu", rodí se jakási přidaná hodnota, která dokáže v lidech probudit zájem o témata, jež na první pohled mohou nezasvěcené spíše odrazovat svou složitostí.

Cena předsedy AV ČR za propagaci a popularizaci vědy je spojena s finanční odměnou a nejvýznamnější česká výzkumná instituce ji uděluje každoročně, a to maximálně třem badatelům. Odborná komise posuzuje v daném kontextu jejich životní dílo, návrhy laureátů podávají ředitelé pracovišť AV ČR po projednání v radách pracovišť, dále Vědecká rada AV ČR a Rada pro popularizaci vědy AV ČR.

Cena předsedy Akademie věd ČR za propagaci či popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací udělená v roce 2014

RNDr. Aleš Špičák, CSc.
vedoucí oddělení tektoniky a geodynamiky Geofyzikálního ústavu AV ČR

Badatel je předním českým odborníkem na silná zemětřesení v seismicky aktivních oblastech, kde se tektonické desky kamenného obalu Země pod sebe vzájemně podsouvají - jde především o oblast jihovýchodní Asie. Aleš Špičák zkoumá i možné souvislosti sopečné a zemětřesné činnosti. Jeho pohled ovšem nemíří jen do zmíněných exotických částí naší planety, kde se Země třese daleko častěji a silněji než u nás - zabývá se také hlubokou geologickou stavbou střední Evropy, a to s důrazem na oblast Českého masivu. Je spoluautorem hypotézy o zásadním vlivu tzv. fluid (jakési podzemní tekutiny související s vulkanickou činností před cca 200 000-300 000 lety) při vzniku zemětřesných rojů v západočeské seismicky aktivní oblasti. Aleš Špičák patří mezi mediálně známé pracovníky Akademie věd ČR, je častým hostem rozhlasových i televizních zpravodajských pořadů při významných zemětřeseních a sopečných erupcích ve světě.

Dr. Michael Londesborough, B.Sc Hons Ph.D.
vědecký pracovník Ústavu anorganické chemie AV ČR

Ve své vědecké práci se Michael Londesborough specializuje na borany, karborany a metalkarborany, což jsou chemické sloučeniny - obvykle značně reaktivní látky - sloužící k přípravě řady dalších sloučenin. Jeho výzkum i popularizační aktivity pak mají jeden společný jmenovatel - badatelovu tezi, že původ budoucích úspěchů lidské civilizace se nachází ve vědeckých a technologických inovacích, které jsou podpořeny zvyšujícími se standardy vzdělávání. Michael Londesborough se podílí na mnoha projektech v rámci Akademie věd ČR, British Council, České televize a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které mají za cíl představit vědu mladým lidem. Za všechny můžeme uvést úspěšný a velmi sledovaný televizní seriál Lovci záhad, jehož je spoluautorem a jedním ze dvou hlavních protagonistů. Oceněný badatel také podporuje vzájemné kontakty mladých vědců z Velké Británie a České republiky.

PhDr. Jiří Prosecký, CSc.
vedoucí vědecký pracovník Orientálního ústavu AV ČR

Starověký Přední východ, akkadská (babylónsko-asyrská) literatura a její překlady a možné interpretace - to je svět, který vědecky navštěvuje Jiří Prosecký. Je autorem, spoluautorem, editorem či překladatelem několika knižních publikací a na zmíněné téma napsal desítky odborných článků. Do češtiny mimo jiné přeložil Epos o Gilgamešovi, jenž je považován za nejvýznamnější literární dílo starověkého Předního východu. Jiří Prosecký tak pomáhá české veřejnosti zprostředkovat duchovní kořeny starých civilizací, které se staly kolébkou i té naší. Mimořádně širokým záběrem přeložených a komentovaných textů je badatelovo dílo ojedinělé i v kontextu světové odborné literatury.

Připravil: Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR

Zdroj: Tisková zpráva AV ČR